Kvalitetssystem

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Kvalitetssystemet gäller för den miljöövervakning som helt eller delvis finansieras av statliga medel och som fördelas via Havs- och vattenmyndigheten för miljöövervakning i kust och hav samt sötvatten. Det är Naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret för samordningen mellan nationell och regional miljöövervakning.

Det är viktigt att kvalitetssystemet är en integrerad del av miljöövervakningen vid Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, utförarna och hos datavärdarna. För att kvalitetsarbetet ska kunna uppnå planerad nivå måste tillräckliga personalresurser och medel avsättas inom respektive organisation.

Ackreditering säkrar kvalitet

För att säkerställa kvalitetsnivå och spårbarhet inom miljöövervakningen ska ackrediterade utförare och laboratorier användas för de områden där detta är tillämpligt. Motsvarande kvalitetsrutiner för dokumentation, kalibrering och kontroll utarbetas för andra områden, där ackrediteringssystemet idag inte är tillämpligt.

Mer information om kvalitetssystem hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerad: 2014-03-14
Uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion