Remisser 21 oktober 2020

Hitta på sidan

Remiss om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. I det uppdaterade åtgärdsprogram ingår förslag på ytterligare 15 åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

Remissmaterial

Underlagsmaterial

Frågor att fokusera på

Vi hoppas på ett stort deltagande i samrådet kring förslaget till åtgärdsprogram och att vi får in många konstruktiva synpunkter på samrådsunderlaget.

Frågeställningar vi gärna ser belysta är:

  • Kan åtgärder omformuleras för att snabbare uppnå god miljöstatus?
  • Har ni förslag på ytterligare åtgärder som inte finns med i förslaget?
  • Finns det föreslagna åtgärder som inte bör genomföras?
  • Har ni förslag på alternativ finansiering av åtgärderna?

Svara senast 30 april 2021

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 april 2021. Remissen har skickats ut till ett antal remissinstanser via e-post. Även andra som vill lämna synpunkter på materialet är välkomna att göra det.

Svarsformulär

Använd gärna svarformu­läret i excel för att lämna synpunkter, svarsformuläret är strukturerat enligt åtgärdsprogrammets uppbyggnad. Om du inte använder svarsformuläret ser vi gärna att du lämnar synpunkter i word-format. 

Skicka in synpunkter digitalt

Skicka in synpunkter via e-post

  • Skicka in filen till havochvatten@havochvatten.se. 
    Om du skickar ditt svar med e-post ska du ange ärendets diarienummer 2807-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Framtagande av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. Arbetet inom havsmiljöförvaltningen utgör en del av Sveriges maritima strategi, med målsättningarna konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Åtgärdsprogrammet bygger på den inledande bedömningen av miljötillståndet i svensk havsmiljö samt en genomförd kostnads- och nyttoanalys. Miljötillståndets bedömning bygger på riktade analyser och forskningsinsatser samt miljöövervakningsprogram enligt myndighetens förvaltningscykel för havsmiljön. Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska kunna följas.

Publicerad: 2020-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion