Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden (2017)

Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder för att nå bevarandemålen i samtliga skyddade områden.

Målen gäller i samtliga skyddade områden och inom trålgränsen till 2020 med fokus på fiske och utreda bottentrålningens effekter och vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget ingick även att se över och modernisera regelverket för det kustnära fisket, i syfte att värna detta fiske.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet /(Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet) den 30 maj 2018.

Redovisning och bilagor

Redovisning av Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områdenPDF

Bilaga 1PDF - Referat från referensgruppsmöte den 9 mars 2018 och minnesanteckningar från referensgruppsmöte den 27 april 2018

Bilaga 2PDF - Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Bilaga 3PDF - Effekter av bottentrålning på ekosystemtjänster i svenska hav

Bilaga 4PDF - Sammanfattning av länsstyrelsernas underlag vad avser behov av ytterligare fiskereglering i marina skyddade områden.

Publicerad: 2018-01-30
Uppdaterad: 2018-05-31
Sidansvarig: Webbredaktion