Pilotområden mot övergödning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda aktörer identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på näringsämnen i ett antal pilotområden i utvalda län.

Arbetet ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop 2016/2017:104). Myndigheten ska redovisa förslag till hur åtgärdsplanering kan stärkas och vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska komma till stånd.

Redovisning

En plan för det fortsatta arbetet och finansiering ska redovisas senast den 30 september 2018. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2021.

Ansvarig enhet

Vattenmiljöenheten

Publicerad: 2018-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion