Varför behöver äldre vrak tömmas på miljö­farliga ämnen?

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, vissa av dem läcker redan olja och andra farliga ämnen som kan påverka fisk och andra vattenlevande djur negativt. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja, PAH:er och tungmetaller tas t.ex. upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur. Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Då kan även turism, fiske och vattenbruk påverkas.

Att sanera hav och kust efter oljeutsläpp är väldigt dyrt. Vid ett större oljeläckage av 500 ton olja på västkusten år 2011 kostade till exempel saneringen 140 miljoner kronor för Orust kommun. Ett läckage av cirka 20 kubikmeter olja år 2017 kostade Tanums och Lysekils kommuner cirka 2,4 miljoner kronor totalt. Då är det inte inräknat kostnader för utebliven turism eller skador på miljön. Turismen omsätter miljarder kronor årligen och enbart en liten nedgång får stora ekonomiska konsekvenser. Att genomföra oljebärgningsoperationer på miljöfarliga vrak innebär totalt sett en ekonomisk och miljömässig vinst för samhället.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion