Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden Vattenkraft

Skyddsvärda arter och vattendrag

I en ny rapport sammanställs fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper, i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Rapporten Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan färdigställdes 2017. Den har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området. Syftet med rapporten är att utgöra ett kunskapsunderlag som kan användas som stöd vid bedömningar av påverkan av dämmande och vattenreglerande verksamheter på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet samt hydrologisk regim i vattendrag och på ekologin i vattendrag.

Rapporten ska kunna användas som stöd vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar, exempelvis i samband med ansökningar om Natura 2000-tillstånd för åtgärder och verksamheter. Den ska också kunna utgöra underlag vid avvägningar mellan behovet av förnybar el och naturvårdshänsyn i samband med miljöanpassningen av Sveriges vattenkraft.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden Vattenkraft