Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Tillstånd Vattenkraft Vattenverksamhet Vägledning

Bästa möjliga teknik

Havs- och vattenmyndigheten samordnar, i samverkan med en bred arbets- och referensgrupp med många experter, ett arbete med att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraften.

2 kap 3 § miljöbalken

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd, ska utföra de skydds-åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

I ett första steg fokuserar vi på faunapassager, fiskavlednings-anordningar och vattenreglering.

Målet är att Havs- och vattenmyndighetens vägledning ska vara klar under 2017.

Målgruppen är domstolar, myndigheter, företag och andra som arbetar med utveckling, prövning och tillsyn av vattenkraft.

Nya rön om bästa möjliga teknik

Läs mer om nya rön om bästa möjliga teknik för vattenkraften från 2015 och framåt.

Ekologiskt anpassad reglering

SMHI har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en
översiktlig beskrivning av hur en naturlig avbördning i ett vattendrag kan
beräknas och styras. Beskrivningen går att finna härPDF.

Som ett led i arbetet med att finna tekniker för att få miljöanpassade flöden i reglerade vattendrag, har Havs- och vattenmyndigheten även låtit en konsult ta fram en underlagsrapportPDF. Rapporten beskriver kortfattat vissa tekniker som är kända idag. I rapporten diskuteras hur dessa skulle kunna utvecklas och nyttjas för en bättre ekologiskt anpassad vattenreglering vid vattenregleringsdammar och vattenkraftverk. Rapporten är framtagen i samråd med expertis på myndigheter och i branschen.

Ny metod för mätning av passageffektivitet i fiskvägar

Länsstyrelsen i Norrbottens län har testat en ny metod för att mäta passageffektivitet och fördröjning i fiskvägar. Testet är gjort vid Sikfors vattenkraftverk och föll väl ut metodmässigt. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att testad metod kan vara särskilt värdefull att nyttja vid de nedre vandringshindren i vattendrag med havsvandrande bestånd av fisk, särskilt där en stor andel av lek- och uppväxtområdena finns uppströms vandringshindren.

Dokument: Pilotprojekt - Länsstyrelsen i NorrbottenPDF

Fysiska fiskavledare vid stora vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten anordnade en workshop i mars 2015 angående fysiska fiskavledare vid stora vattenkraftverk. På workshopen medverkade säkerhetsexperter och miljöansvariga på många av Sveriges största vattenkraftbolag liksom sakkunniga från olika myndigheter.

Det finns behov av fördjupad kunskap kring tekniska och säkerhetsmässiga utmaningar vid planering och installation av fiskavledare vid stora kraftverk. Olle Calles från Karlstad universitet presenterade forskning på området och Peter Wilén från Norconsult visade exempel på lösningar i mindre vattendrag och vilka tekniska aspekter som belysts i samband med planering, projektering och installation.

Gunnar Hellström från Luleå tekniska universitet redogjorde för sätt att göra strömningstekniska beräkningar och bedömningar. Hans Ericsson från SWECO presenterade olika skisserade koncept på avledare i stora vattenkraftverk. Nedan kan du ta del av några av presentationerna.

Inledning - Havs- och vattenmyndighetenPDF

Möjligheter och utmaningar - Olle CallesPDF

Praktikfall fysiska fiskavledare - Peter WilénPDF

Arbetet med att utreda förutsättningar för fysiska fiskavledare i stora
vattenkraftverk fortgår bland annat inom ramen för arbetet med bästa möjliga
teknik för vattenkraft liksom inom Energiforsk program ”Krafttag ål”.

Fysiska avledare - Studieresa till Kanada

Företrädare för vattenkraftbolag, universitet, myndigheter och tekniska konsulter genomförde under en vecka i månadsskiftet mellan maj och juni 2016 en studieresa till New Foundland, Kanada för att studera hur de arbetar med fiskavledning vid vattenkraftverk. Vi utbytte erfarenheter och hämtade kunskap från kanadensiska kollegor för att kunna utveckla modellerna som vi arbetar med i Sverige.

Erfarenheterna från studieresan indikerar att en förutsättning för lyckade fiskvandringslösningar är noggranna utredningar och god samverkan. Kompetenser inom ekologi, fiskbeteende, hydraulik, dammsäkerhet, underhåll och konstruktion måste samarbeta för att hitta innovativa lösningar. 

Läs PM från studieresanPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Tillstånd Vattenkraft Vattenverksamhet Vägledning