Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten

Ansvar för vatten – vem gör vad?

Här kan du läsa vilken myndighet som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

Enskild vattenförsörjning

Vattenförsörjning är i grunden ett enskilt ansvar. Inom tätbebyggelse (så kallat VA-verksamhetsområde) har man dock, av hälso- och effektivitetsskäl, valt att låta kommunen ansvara för att invånarna har dricks- och avloppsvattenförsörjning.

För alla som bor utanför tätbebyggt område, har varje fastighetsägare eget ansvar att se till att dricks- och avloppsvattenförsörjning fungerar, även i perioder med torka och översvämning.

Kommunen

Varje kommun ansvarar för att invånarna inom tätbebyggelse har dricks- och avloppsvattenförsörjning.

Om vattensituationen i kommun blir dålig, kan kommunen införa restriktioner, exempelvis bevattningsförbud. Det kan innebära förbud mot att fylla poolen med kommunalt vatten, använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt.

Förutsättningarna varierar mellan kommunerna. Kontakta kommunen för att få reda på vad som gäller för vattensituationen där du befinner dig.

Från vattenverk till vattenkran

Det är dricksvattenproducenten (oftast kommunen) som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna reglerar hanteringen av dricksvatten från att råvattnet pumpas in i vattenverket.

Planering av kommunens vattenresurser

Kommunerna har ansvar för den övergripande planeringen för hur mark- och vattenresurserna ska användas. Plan- och bygglagen (PBL) ger ramarna för detta. I kommunens översiktsplan visar hur framtida tillgång till och skydd av vattenresurserna beaktas.

Ansvar vid kris?

En grundläggande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Det innebär att den som normalt ansvarar för en verksamhet har ansvaret även i en krissituation.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har ett samordningsansvar för dricksvattenförsörjningen i Sverige. Livsmedelsverkets utfärdar föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna reglerar hanteringen av dricksvatten från att råvattnet pumpas in i vattenverket.

Livsmedelsverkets information om dricksvatten

Varje kommun har skyldighet att själv förse sina invånare med dricksvatten. Livsmedelsverket har inget operativt ansvar vid kriser men kan använda den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA för att stötta kommunerna operativt.

Livsmedelsverket samverkar med MSB, berörda kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter för att följa utvecklingen inom dricksvattenförsörjningen.

Genom VAKA stöttar Livsmedelsverket också drabbade kommuner med teknisk kompetens kring vattenbrist. Kommunerna har fått information om Livsmedelsverkets nödvattenutrustning.

Information om VAKA

SGU

SGU bedriver övervakning av grundvattenkvantitet genom att mäta grundvattennivåer i ca 300 observationsrör 1-2 gånger i månaden i SGUs grundvattennät. Nivåmätningarna tillgängliggörs via kartvisare och som öppna data på SGUs webbplats. Mätningarna sammanställs varje månad och publiceras genom kartor som visar magasinens fyllnadsgrad och grundvattennivåns avvikelse från den normala för månaden.

SGU:s grundvatteninformation

SGU:s nivåmätningar i kartvisare

SGU:s nivåmätningar som öppna data

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, ansvarar för varningstjänsten och för att förmedla kunskap om vattenflöden och vattennivåer, så kallade hydrologiska förhållanden.

SMHI har information om:

Vattenbalans

Hydrologisk situation

Risk för vattenbrist

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppdrag att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. När något inträffar stödjer MSB de ansvariga och ser till att de kan samordna sina åtgärder och sin information.

MSB samordnar inom krisberedskap och ansvarar för krisinformation.

Havs- och vattenmyndigheten

HaV arbetar med frågor som kan förbättra vattensituationen på lång sikt, bland annat med tillsyn över vattenverksamheter, miljöövervakning samt ytvattenkvalitetsfrågor och påverkan av övergödning och miljögifter.

HaV har sammanställt länsstyrelsernas erfarenheter för 2016 och 2017 av vattenbrist och torka, och samverkar med flera andra myndigheter kring vattensituationer med såväl torka som översvämningar.

Under 2017 utredde vi möjligheter, förutsättningar, konsekvenser av att införa föreskrifter om att begränsa tillstånd att bortleda vatten från ett vattenområde för att undvika vattenbrist.

Resultatet presenterades i rapporten: Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet inom miljömål, klimat och naturvård, och bidrar bland annat med kunskap om hur växt- och djurarter påverkas av torka och vattenbrist, samt hur utvecklingen påverkas av klimatförändringarna.

Vattenbrist – så påverkar det miljön

Våtmarkssatsningen syftar till att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling och ska arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Vattenresurser är en avgörande fråga för livsmedelsproduktionen, och vattenbrist och torka påverkar den betydligt.

Läs mer: Jordbruksverkets sida om krisberedskap

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten