Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen

Oljeutsläpp i marina miljöer

Oljeutsläpp medför skador som kan ha både kort- och långvarig påverkan på den marina miljön och dess djur- och växtliv. Men större oljeutsläpp har blivit mindre vanligt än tidigare och arbetet för att minska utsläpp har gett resultat.

Sanering av oljesutsläpp.

Strandstädning efter oljeläckage.

Möjliga konsekvenser

Om våra svenska hav drabbas av ett stort oljeutsläpp riskerar vi att förlora värdefulla miljöer för alltid. Oljeutsläpp kan medföra skador på stränder och utarma växt- och djurliv. Ett relativt litet oljespill under en kritisk period kan orsaka större skada än ett större spill under en annan del av året.

Oljan utgör en akut risk för sjöfåglar, fisk och marina däggdjur, medan andra vattenlevande organismer, till exempel alger, främst riskerar att drabbas av nedsatt tillväxt eller uppvisa andra uttryck för biologisk stress.

Effekterna av olja är allvarliga men ändå relativt kortvariga. Effekterna beror på flera faktorer såsom oljetyp, mängd, årstid, väder, exponering, områdets känslighet samt val av saneringsmetoder. Merparten av oljan som finns i vattnet eller som hamnar på stränderna bryts i allmänhet ner eller finfördelas inom några månader.

De mest långvariga skadeverkningarna syns på bottnarna, framförallt i syrefattiga bottensediment där oljerester kan finnas kvar i åratal, något som förhindrar bottendjur från att kolonisera området. I grunda skärgårdsmiljöer kan även mindre utsläpp leda till stora negativa miljöeffekter.

Oljetransporterna ökar

Fartygstrafiken och oljetransporterna över Östersjön och Västerhavet förväntas ha en fortsatt ökning under den kommande perioden. Det innebär även en ökad risk för oljeutsläpp i våra svenska vatten.

Större oljeutsläpp är ovanligare idag än för några decennier sedan. Detta tack vare skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbättrade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar.

Kunskapsstöd vid större olje- och kemikalieutsläpp

HaV:s oljejoursverksamhet är under omprövning. Från och med 1 januari 2015 finns inget fast avtal med en specifik genomförare. Men vi arbetar kontinuerligt tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Kustbevakningen för att optimera miljöskyddsåtgärderna vid olje- och kemikalieutsläpp. En ny struktur för kunskapsstödet utarbetas under ledning av MSB.

Vid olycka eller andra akuta situationer, där kompetensstöd krävs för att hantera miljökonsekvenser, är HaV och MSB behjälpliga med hänvisning till lämpliga utförare.

Oljeutsläppet vid Tjörn och Orust 2011

Den 15 september 2011 upptäcktes olja som drev in mot nordvästra Tjörn. Det visade sig vara det största utsläppet som drabbat västkusten. Mellan den 15 september och 3 oktober 2011 omhändertog Kustbevakningen och Tjörns räddningstjänst närmare 750 ton olja.

HaV har tillsammans med MSB utvärderat arbetet med oljeutsläppet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Farliga ämnen