Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Små avloppsanläggningar

Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt. Kontakta gärna din kommun för att få veta vad som krävs där du bor. Det är kommunen, inte vi, som fattar beslut om tillstånd för avlopp.

Som fastighetsägare ska du se till att du kan spola med rent samvete,
det vill säga att din avloppsanläggning fungerar som den ska.

Din kommun beslutar om tillstånd för små avlopp

Det är kommunen, inte vi, som fattar beslut om tillstånd för avlopp. Vi ger heller inte råd eller anvisningar om vilken avloppslösning du ska välja eller hur den ska utformas.

Är du missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det till länsstyrelsen i ditt län.

Informationsmaterial

Avloppsguiden har tagit fram en checklista för små avloppsanläggningar, där du enkelt kan se hur ditt avlopp ligger till. Vi har tagit fram en kort humoristisk film tillsammans med Norrtälje kommun som visar varför det är viktigt att ha fungerande avlopp.

Ta en titt på checklistan och filmen

Du kan även ta del av information om små avloppsanläggningar från olika aktörer som vi har samlat på vår webb.

Vägledningsmaterial för myndigheter hittar du under Vägledning och kunskap

Kort om regelverket kring små avlopp

Regler för små avloppsanläggningar

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som du ska följa om du har ett avlopp.

Reglerna innebär att

  • du ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som avloppet kan tänkas orsaka
  • du utför de skyddsanordningar och försiktighetsåtgärder som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön
  • du ska välja den lämpligaste platsen för avloppet.
  • du ska sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp
  • du vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada på miljön.

Det betyder att du ska veta hur din anläggning fungerar, vad den klarar av och hur du  underhåller den. Är du osäker på ditt ansvar, är det bra att kontakta din kommun.

Bara slamavskiljning räcker inte

Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett  i ett vattenområde, om avloppsvattnet bara har passerat genom en  slamavskiljare (12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Tillstånd krävs för avlopp från toalett

Du måste alltid ansöka om tillstånd innan du ska anlägga ett avlopp med toalett. Tillstånd krävs också om du ansluter en vattentoalett till ett befintlig avlopp (13-16 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Du söker tillstånd hos kommunens miljökontor. Är du missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det till länsstyrelsen.

För avlopp utan toalett räcker det ofta med en anmälan

Ett avlopp utan toalett är anmälningspliktigt. Formellt behöver du inte invänta kommunens godkännande innan du börjar bygga ditt avlopp. Men det kan ändå vara klokt att invänta kommunens besked eftersom de kan komma med krav i efterhand om de anser att det du byggt inte motsvarar miljöbalkens krav.

Kommunen kan utfärda lokala föreskrifter om att även avlopp utan toalett behöver tillstånd. Detsamma gäller även andra typer av toaletter än vattentoalett. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Anmäl förändringar av mängd och sammansättning av avloppsvattnet

En ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är anmälningspliktig. En sådan förändring kan till exempel vara att du installerar ett större badkar eller startar kaféverksamhet.

Varken anmälan eller tillstånd, enligt miljöbalken, behövs om avloppet ansluts till det kommunala avloppsledningsnätet. Inkoppling på kommunens VA-nät får inte ske förrän servisanmälan inlämnats till kommunens VA-enhet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2016-11-10

Sidansvarig: Webbredaktionen