Vad gäller vid tillsyn av äldre redan inrättade så kallade C-anläggningar som blev U-anläggningar 2007?

2007 genomfördes en förändring i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) genom SFS 2007:674 som innebar att gränsen för avloppsreningsverk som var klassade som C-anläggningar höjdes från 25 pe till 201 pe. En befintlig anläggning som inrättats som så kallad C-anläggning kunde då genom ändringen bli en U-anläggning om anläggningen var dimensionerad för max 200 pe.

Punkt 2 i övergångsbestämmelsen kopplad till SFS 2007:674 anger att verksamheter utan tillstånd skulle söka tillstånd senast 2008. Denna övergångsbestämmelse gäller dock enbart tillståndspliktiga anläggningar över 2 000 pe (B-anläggningar) och omfattar inte befintliga, redan inrättade, avloppsanläggningar dimensionerade för max 200 pe. Eftersom tillståndsplikten i 13 § FMH för U-anläggningar (<201 pe) enbart gäller för inrättande av anläggning uppkom alltså ingen tillståndsplikt för befintliga U-anläggningar genom denna förändring i FMH.

Innan ändringen 2007 var enligt den dåvarande miljöprövnings-förordningen anläggningar som var dimensionerade för mellan 26 och 200 pe anmälningspliktiga. Myndighetens svar på en sådan anmälan om C-verksamhet kan ha meddelats antingen genom att myndigheten angett att man ”inte har någon erinran mot anmälan” eller som ett föreläggande om försiktighetsmått.

För dessa befintliga anläggningar finns alltså inget miljöbalkstillstånd som myndigheten behöver förhålla sig till vid tillsyn på anläggningen (jämför med reglerna för omprövning och återkallelse av tillstånd i 24 kap. miljöbalken,se Vad kan tillsynsmyndigheten göra när ett tillstånd enligt miljöbalken för en befintlig anläggning inte följs?).

Tillsynen på en C-anläggning som blivit U kan därför - utan hinder av den rättskraft som finns i ett miljöbalkstillstånd - utmynna i föreläggande eller förbud, om så är motiverat av miljö- eller hälsoskäl.

Vid förändringar i verksamheten, som inte omfattas av den anmälan som gjordes i samband med inrättandet, kan bestämmelser om tillstånd och anmälan i 13 - 15 §§ FMH komma att aktualiseras.

Publicerad: 2020-02-27
Uppdaterad: 2020-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion