Hur påverkar EU:s regler om bygg­produkter (prestanda­deklaration och CE-märkning) hand­läggningen av an­mälningar och an­sökningar?

Eftersom prestandadeklaration (och CE-märkning) ska vara den enda märkning som styrker byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning.

Om en produkt är prestandadeklarerad och CE-märkt så påverkar detta prövningsmyndighetens möjligheter att efterfråga information från sökanden om produkten och dess egenskaper. Myndigheten inte får efterfråga andra prov eller bedömningar än de som anges i de harmoniserade standarderna. Inte heller andra uppgifter om produkternas väsentliga egenskaper än de som framgår av prestandadeklarationen.

Däremot påverkas inte möjligheten för prövningsmyndigheten att ställa krav på försiktighetsmått för anläggningen som helhet för att tillstånd ska kunna medges. Prestandadeklaration och dess CE-märkning hindrar alltså inte att det vid själva tillståndsprövningen ställs sådana krav som enligt den svenska miljölagstiftningen bedöms nödvändiga för att säkerställa hela anläggningen och dess placering uppnår uppnå svenska krav på hälsa och miljö. Detta framgår av en dom från MÖD mål M 4515-15.

Avloppsanläggningar kan bestå av en eller flera produkter som omfattas av en harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen (EU-förordning nr 305/2011). Dessa måste då vara försedda med en prestandadeklaration och vara CE-märkta. En harmoniserad standard anger vilka metoder och kriterier för bedömning av produktens prestanda som ska användas.

Resultatet av proven och bedömningarna avseende byggprodukternas väsentliga egenskaper redovisas i prestandadeklarationen. Med ledning av uppgifterna i denna deklaration får myndigheten avgöra om produktens prestanda uppfyller kraven på miljö- och hälsoskydd för anläggningen i sin helhet. Om produkten (utifrån vad som är redovisat i prestandadeklarationen) inte klarar de krav på miljö- och hälsoskydd som kan ställas i det specifika ärendet, så kan produkten behöva kompletteras med ytterligare reningssteg så att anläggningen som helhet klarar kraven.

Produkten kan förväntas uppnå de reduktioner som redovisats i prestandadeklarationen och myndigheten ska kunna utgå från att uppgifterna i prestandadeklarationen är riktiga och tillförlitliga såvida det inte finns objektiva indikationer på motsatsen. I så fall ska kontakt tas med Boverket som är svensk marknadskontrollmyndighet för byggprodukter.

Vid prövningen får myndigheten begära att ta del av prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, exempelvis EN 12566-3 förtillverkade avloppsanläggningar, eller är CE-märkta på frivillig basis genom en europeisk teknisk bedömning (ETA). Handlingarna, som i första hand är avsedda för slutkunden, ska vara skrivna på svenska, enligt 2 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter (BFS 2013:7) om produkten tillhandahålls i Sverige.

Prestandadeklaration (och CE-märkning) av byggprodukter innebär att tillverkarna tar ansvar för att deklarerad prestanda är riktig. Prestandadeklarationen (och CE-märkning) innebär inte att produkten är godkänd för att användas i en viss medlemsstat. För mer information om byggproduktförordningen hänvisas till bilaga 2 till HaV:s allmänna råd (HVMFS 2016:17) och till Boverkets webbsida.

Publicerad: 2017-06-13
Sidansvarig: Webbredaktion