EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter syftar till att ta itu med problem på ett övergripande sätt. Detta för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa och ekonomi. Arter på unionsförteckningen, den så kallade EU-listan, får exempelvis inte importeras eller föras in, avsiktligt födas upp eller släppas ut i miljön. 

66 arter på unionsförteckningen

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de 66 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014.

För arter med stor spridning gäller särskilda regler och effektiva hanteringsåtgärder. Bland de vattenlevande arterna är det än så länge bara signalkräftan som anses ha stor spridning. Nya regler träder i kraft 2020. Läs vår remiss om signalkräftan.

  1. Frågor och svar om invasiva främmande arter av unionsbetydelse
  2. Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är att tillsammans med HaV att samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.