Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Små avlopp Tillstånd

Små avloppsanläggningar

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det innebär också en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Allmänna råd om avlopp

Allmänna råd är en tolkning av gällande lagstiftning och innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler.

Till de allmänna råden hör en mer utförlig handbok med exempel och hänvisningar.PDF

Havs-och vattenmyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för små avloppsanläggningar, det vill säga anläggningar dimensionerade för upp till 200 personer. Tillsynsvägledningen riktar sig till myndigheter som arbetar med tillsyn och tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledning innebär inte att Havs- och vattenmyndigheten bestämmer hur andra myndigheter ska besluta i ett enskilt ärende. Vi ger heller inte råd till fastighetsägare om vilken avloppslösning de ska välja. Är du som fastighetsägare missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det till länsstyrelsen.

Naturvårdsverket vägleder länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare om reningsverk dimensionerade för mer än 200 personer och avloppsslam.

Regler för små avloppsanläggningar

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening.

Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.

Dessutom ska man sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp samt vid val av produkter välja den som orsakar minst skada på miljön.

Om du är fastighetsägare betyder det till exempel att du ska veta hur din anläggning fungerar och vad den klarar av. Kemikaliebehållaren kanske behöver fyllas på eller spridarrören spolas rena. Om du är osäker på ditt ansvar, är det bra att kontakta din kommun.

Bara slamavskiljning räcker inte

Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i ett vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Tillstånd krävs för avlopp från toalett

Tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda avlopp regleras i 13-16 § FMH. Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man inrättar en avloppsanordning som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd krävs också om man ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tillstånd söker man hos kommunens miljökontor. Man har alltid rätt att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

För avlopp utan toalett räcker det ofta med en anmälan

En avloppsanordning utan WC-anslutning är anmälningspliktig. Skillnaden är att man inte behöver invänta kommunens godkännande innan man börjar bygga sin anläggning. Å andra sidan har kommunen rätt att i efterhand förelägga om att anläggningen ska ändras om den inte motsvarar de krav som kommunen anser är nödvändiga för att skydda människors hälsa och miljön.

Om det behövs för att skydda människors hälsa och miljön får kommunen utfärda lokala föreskrifter om att även avloppsanordningar utan WC-anslutning är tillståndspliktiga. Detsamma gäller inrättande av andra typer av toaletter än vattentoalett. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Anmäl förändringar av mängd och sammansättning av avloppsvattnet

En ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är anmälningspliktig. En sådan förändring kan till exempel vara att man installerar ett större badkar eller startar kaféverksamhet.

Varken anmälan eller tillstånd behövs enligt miljöbalken om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till det kommunala avloppsledningsnätet. Inkoppling på kommunens VA-nät får dock inte ske förrän servisanmälan inlämnats till kommunens VA-enhet.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Små avlopp Tillstånd

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2015-06-08

Sidansvarig: Anders Skarstedt