Hållbart nyttjande av svenskt vatten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att Sveriges nyttjande av vattenmiljön ska vara hållbart. En del i arbetet är att ställa om svensk vattenkraft för att hitta en balans mellan miljö och energi. Här beskriver vi hur arbetet för moderna miljövillkor utvecklas, vad vi gör nu och vilka framtida behov vi ser.

Program vattenmiljö och vattenkraft Föreskrifter Nationell plan Vägledning - Omprövning för moderna miljövillkor

Vattenkraft är viktig för att nå målet om helt förnybart elsystem. Men kraftverken påverkar ekosystem och arter. För att minska påverkan är det viktigt att använda bästa tillgängliga teknik.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att mer hänsyn tas till vattenmiljön i samhällsplaneringen för ett hållbart nyttjande. Det gör vi bland annat genom att ta fram förslag till havsplaner, ger vägledning för miljöanpassning av vattenkraften och genom vårt arbete för hållbart fiske.

Säkra vattenkvalitet och tillgång på vatten

För att skydda och förbättra alla vatten inom EU beslutade man år 2000 om ett ramdirektiv för vatten, även kallat Vattendirektivet. I direktivet finns krav på vad EU-länderna minst ska klara av, vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom miljöbalken och förordningar.

Foto: Maja Kristin Nylander

Den svenska vattenkraften ställer om

I januari 2019 gav regeringen Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät i uppgift att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften. Planen lämnades till regeringen den 1 oktober 2019.

Syftet med den nationella planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen har nationell helhetssyn och beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till. Den innehåller även information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”, förslag till genomförande och uppföljning av planen samt en tidsplan för när vattenkraftsägarna ska lämna in sina ansökningar till domstolen.

Regeringen har beslutat om den nationella planen och samverkansprocesser ska genomföras innan vattenkraftsägarna lämnar in sina ansökningar om omprövning till mark- och miljödomstolen.

Planen för omprövning av vattenkraften börjar arbetet med omprövningar 2022. Det arbetet beräknas pågå under 20 år.

Program för vattenmiljö och vattenkraft

För att samordna HaVs interna arbete för ett hållbart nyttjande av svenskt vatten har HaV samlat olika projekt i ett program som vi kallar ”Vattenmiljö och vattenkraft”.

I programmet ingår följande delar:

  • Fiskförvaltning och nationell plan
  • Bedömningsgrunder och miljöövervakning
  • Vattenkraften och Natura 2000 samt artskydd
  • Limnisk naturvård och åtgärdsarbete
  • Vägledningar för miljöanpassning av vattenkraft
  • Kraftigt modifierat vatten och miljökvalitetsnormer
  • Prövning och tillsyn
  • Samverkansprocessen och uppföljning
  • Kunskapsutveckling

Aktuellt arbete


Publicerad: 2020-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion