Roller och ansvar i havsplaneringen

Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet med att ta fram havsplaner, men det är många som arbetar med havet och havsplaneringen. Här ser du vilket ansvar och vilka roller olika aktörer har.

HaV leder arbetet

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att förbereda och genomföra svensk statlig havsplanering. Det står i havsplaneringsförordningen.

Myndigheter och länsstyrelser deltar

HaV ska ta fram förslag till havsplaner i samverkan med berörda myndigheter och länsstyrelser. Länsstyrelserna stödjer även HaV med bland annat samordning av kommunernas medverkan.

Kommuner kan medverka

HaV ska ge de kommuner och regionala organ som berörs möjlighet att medverka i arbetet med förslag till havsplaner, för att kunna ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar och behov:

  • kommuner
  • regionplaneorgan
  • kommunala samverkansorgan
  • regioner

Lär dig mer om hur den dialogen går till.

Branschorganisationer och andra kan ge förbättringsförslag

Inspel och kunskap behövs från branscher, intresseorganisationer och forskning för att havsplanerna ska bli bra. Allmänheten kan också lämna synpunkter.

Lär dig mer om hur dialogen går till.

Kommunikationsstrategin beskriver också roller

I vår kommunikationsstrategi ser du bland annat vilket ansvar och vilka roller olika aktörer har i kommunikationen.

Kommunikationsstrategi.

Vem gör vad

Havs- och vattenmyndigheten

Ansvarar för den statliga havsplaneringen. Har uppdraget att ta fram förslag till tre havsplaner, med tillhörande föreskrifter. Är samtidigt riksintressemyndighet för yrkesfiske, och tillsammans med Naturvårdsverket även för naturvård och friluftsliv.

Regeringen

Beslutar om havsplanerna och föreskrifter som rör havsplaneringen.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna tar fram regionalt underlag åt Havs- och vattenmyndigheten. De ska också hjälpa Havs- och vattenmyndigheten så att kommuner, landsting, med flera kan medverka i havsplaneringen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde, nämligen länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland.

Länsstyrelserna ansvarar som vanligt för att lämna underlag för kommunernas fysiska planering och för uppsikten över hushållningen med mark och vatten inom sitt län.

Boverket

Boverket samordnar riksintressemyndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av riksintressebestämmelserna. Boverket har också ansvar för allmän uppsikt över hushållningen med mark och vatten. Boverket är förvaltningsmyndighet för fysisk planering.

Riksintressemyndigheterna

De 12 riksintressemyndigheterna har ansvar för att lämna uppgifter om sådana områden som de bedömer vara av riksintresse för deras ansvarsområden. Ansvaret omfattar både land och havet inklusive Sveriges ekonomiska zon.

Kommunerna

Ansvarar för den fysiska planeringen av land men också av havet ut till den ekonomiska zonen. Medverkar i statlig havsplanering. Kommunernas fysiska planering och dialog med medborgare och berörda är grunden för Sveriges tillämpning av integrerad kustzonsplanering.

Kommunens ansvar för fysisk planering i havet, se Boverkets webbplats

Regionerna är ansvariga för regional utveckling

Regionerna ansvarar för regional utveckling leder och utvecklar arbetet med regionalt tillväxt. De ska ges möjlighet att medverka i arbetet med förslag till havsplaner.

Tidigare var det olika i olika län vem som var ansvarig. Men från januari 2019 har varje landsting bildat region, och har nu ansvar för regional utveckling.

Branscher, intresseorganisationer, allmänhet

Inget formellt ansvar i havsplanering.

Grannländer

Grannländer har rätt enligt lag och konventioner att bli underrättade och att lämna synpunkter. De har ibland intressen i svenska vatten, särskilt fiske och sjöfart.

Kommunerna har en viktig roll

Kommunerna har en viktig roll även i statens havsplanering. Den statliga havsplaneringen hänger i hög grad ihop med kommunala och regionala utvecklingsområden som miljö, boende, sysselsättning och turism. Därför är det angeläget att kustkommuner och regionala aktörer är med i havsplaneringen.

Behovet av samordning är särskilt stort i områden där havsplaner och kommunala översiktsplaner kommer att överlappa.

Kommunerna har kontakt med sin länsstyrelse

Länsstyrelserna ska stödja och underlätta kustkommunernas och de regionala organens medverkan i havsplaneringen. Det står i havsplaneringsförordningen.I dialogen om havsplaner har kommunerna kontakt med sin länsstyrelse, liksom vid andra statliga samordningsfrågor inom den kommunala planeringen.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-03-25
Sidansvarig: Webbredaktion