Mycket jobb innan miljömålen kan nås

I slutet av mars presenterar Naturvårdsverket den samlade årliga uppföljningen av Sveriges miljömål. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för uppföljningen av tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård.

– Vi jobbar med en lång rad åtgärder för att nå målen, men mycket återstår innan vi når dem, säger Emmelie Johansson, utredare vid enheten för forskning och miljömål på HaV.

När det gäller miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är övergödning, farliga ämnen och delvis svaga fiskbestånd utmaningar. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs. HaV och andra myndigheter jobbar sedan flera år med ett antal åtgärdsprogram.

Marina områden skyddas

Åtgärdsprogrammen inom havsmiljö- och vattenförvaltning är betydelsefulla för att på sikt nå målet. En ljuspunkt är till exempel att vi har nått målet om skydd av minst tio procent av de marina områdena, men det återstår fortfarande arbete för att de ska vara ekologiskt representativa. Bärgning av olja och spökgarn från vrak är andra åtgärder som HaV har genomfört under 2019,

HaV jobbar också mycket med hur vi ska skydda oss från främmande, invasiva arter som kan hota våra inhemska fiskar och skaldjur.

Fler åtgärder behövs inom jordbruket

Emmelie Johansson berättar att när det gäller miljökvalitetsmålet Ingen övergödning ser myndigheten att belastningen av näringsämnen minskar till en del havsbassänger medan den ökar till andra. Övergödning är fortfarande ett stort problem.

– Sämst förhållanden råder i centrala Östersjön. Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett resultat, men utsläppen behöver minska ytterligare för att vi ska närma oss målet. Här är vårt samarbete med de andra länderna runt Östersjön jätteviktigt, konstaterar hon.

– Inte minst behöver jordbruket minska sina övergödande utsläpp. Där går åtgärdsarbetet idag för långsamt och tillgängliga medel till åtgärder inom landsbygdsprogrammet utnyttjas inte fullt ut.

Internbelastning bidrar till övergödning

Långvarig hög tillförsel av fosfor från land till Östersjön och till en del sjöar har gjort att det byggts upp förråd av fosfor i bottensedimenten. Vid syrefria förhållanden kan denna fosfor frigöras till vattnet, vilket kallas internbelastning. Inom regeringens satsning Rent hav stöttar HaV tio kunskapshöjande insatser som pågår under 2018-2020. Projekten ska bidra till ökad kunskap om bland annat internbelastningens omfattning i sjöar och kustvatten, fosforflöden i kust och hav, näringsupptag genom odling av blå fånggrödor och återcirkulering av näringsämnen från sjöbottnar och våtmarker.

Stärka lokalt engagemang

För målet Levande sjöar och vattendrag konstaterar Therése Elfström, också hon utredare vid enheten för forskning och miljömål, att alltför få sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status. Fysisk påverkan, övergödning, försurning och miljögifter orsakar problem.

– Restaurering av sjöar och vattendrag bör öka, och för det krävs mer resurser. Exploatering i strandzoner måste minska, och det behövs mer hänsyn till kulturmiljöer.

HaV arbetar med en rad projekt som rör miljökvalitetsmålet. Ett exempel är EU-projektet Water Co-Governance som ska stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Projektet har pågått sedan 2016

– Det har bland annat resulterat i en mängd olika praktiska verktyg, som ska ge ökad samverkan mellan föreningar, organisationer och vattengrupper, säger Therése Elfström.

Pengar till lokalt åtgärdsarbete

I början av februari i år presenterade HaV nyheten att 437 miljoner kronor ska delas ut, via länsstyrelserna. Projekt som rör kalkning, fiskevård, lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och skydd av hotade arter får dela på pengarna. I år sker en extra satsning på lokala vattenvårdsprojekt och fiskevård.

Omställning av vattenkraften

I slutet av 2019 lämnade HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften till regeringen.

– Det är ett arbete på väldigt lång sikt, uppemot 20 år, säger Therése Elfström. Omställningen av den svenska vattenkraften kan komma att ge stora förbättringar i vattenmiljöerna och av deras ekosystemtjänster.

Mer om uppföljningen av miljömålen

Rapporten Årlig uppföljning 2020

Naturvårdsverkets nyhet: Miljömålen fortsatt viktiga i miljöarbetet och Agenda 2030

Den senaste bedömning av måluppfyllelse finns i fördjupad utvärdering 2019

Rapporten innehåller bedömningar av utvecklingsriktningen för miljötillståndet men däremot inte några nya bedömningar av måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen.

Uppföljning av miljömålen

Publicerad: 2020-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion