Digitaliseringsråd

Hitta på sidan

Digitaliseringsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av frågor om digital utveckling. Rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet, produktivitet, kvalitet och nytta.

I rådet bereds digitaliseringsstrategi, flerårig plan för digital utveckling, årlig budget för systemutveckling, datortjänster och investeringar, projektdirektiv för enskilda utvecklingsprojekt och uppföljning och utvärdering av genomförda projekt. Beslut fattas i linjeorganisationen i enlighet med besluts- och arbetsordningen.

Digitaliseringsrådet leds av chefen för avdelningen för digital utveckling. I rådet är myndigheternas avdelningar representerade genom en avdelnings- eller enhetschef per avdelning. Möjlighet att adjungera deltagare finns. I rådet ingår också verksamhetsutvecklaren på avdelningen för digital utveckling. Rådet sammanträder en gång per månad. Chefen för avdelningen för digital utveckling ansvarar för beredning av dagordning och ärenden inför rådets sammanträden.

Publicerad: 2018-03-08
Uppdaterad: 2018-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion