Uppdrag att utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i marina skyddade områden (2021)

Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråde med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i fyra områden.

Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråde med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i följande fyra områden: Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Sydvästskånes utsjövatten, Havet kring Ven samt Nordvästra Skånes havsområde.

HaV ska inkomma med en lägesrapport om genomförandet av uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 maj 2021 och därefter en gång om året. Uppdraget ska slutredovisas när de gemensamma rekommendationerna om bevarandeåtgärder för de angivna marina områdena är framtagna, om inte regeringen beslutar om annat.

Publicerad: 2021-05-21
Uppdaterad: 2021-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion