Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med att försevattenkraften med moderna miljövillkor

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Regeringen har även beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda vattenkraftens lokala och regionala nyttor för kraftsystemet. Mindre vattenkraftsanläggningar kan spela en viktig roll, exempelvis ur elberedskapsperspektiv. Myndigheterna ska därför i uppdraget identifiera och sammanställa mindre vattenkraftsanläggningars befintliga och potentiella nyttor för elsystemet på lokal och regional nivå.

Syftet är att bedöma om genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor och utfallet av de enskilda prövningarna leder till att syftet med planen nås, det vill säga att få en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Publicerad: 2022-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion