Vatten – basen i den blå ekonomin

Hitta på sidan

Haven och kustområdenas vatten, men även sjöar och vattendrag är en oumbärlig resurs. De skapar stora och växande möjligheter för företag, regioner och länder. Innovationer och miljötekniska framsteg kan bidra till att vi kan nyttja – utan att överutnyttja – havet och dess resurser.

Vatten är inte bara en hemvist för djur och växter och vårt mest betydelsefulla livsmedel. Vatten är också en ytterst viktig samhällsresurs och basen för det som ofta kallas den blå ekonomin. Det är ett begrepp som fått allt större spridning på senare år. Det handlar om verksamheter som utgår från hav och vatten, som fiske, sjötransporter, turism, vattenbruk, energiproduktion och bioteknik för att nämna några. Flera av dessa verksamheter spås växa snabbt i framtiden. Fiskodling är ett exempel. När den naturliga fisktillgången i hav och sjöar minskar, blir odlad fisk allt viktigare för att få fram livsmedel och protein till världens ökande befolkning. HaV har här det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Vattenbruk

Fiske och handel

Hållbar vattenresursförvaltning

Ger mat och näringsämnen

Ett annat exempel är odling av makroalger, som kan ge både mat och värdefulla näringsämnen. Makroalger växer snabbare än landväxter och är därmed effektivare på att fånga in koldioxid. Odling i havet kräver inte gödning, bekämpningsmedel eller konstbevattning och tar heller inte värdefull jordbruksmark i anspråk. Inom den marina biotekniken utvecklas bland annat bioprocesser, där mikroorganismer och enzymer används för att producera kemikalier, material eller bioenergi.

Klimatanpassad energiproducent

Havet väntas också få en allt viktigare roll som klimatanpassad energiproducent. Förutom vindkraften är energi som utvinns ur havsströmmar, vågor och tidvatten både förnybar och koldioxidsnål. Längre fram i tiden kan havet bli plats för helt nya typer av aktiviteter. Det finns flera tänkbara nya industrier och aktiviteter som kan äga rum på internationellt vatten i framtiden, om 30-50 år. Det visar en rapport som HaV låtit ta fram inför kommande FN-förhandlingar.

Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

jaja

Klicka för större bild

Stabila ekosystem krävs

För en hållbar blå ekonomi krävs först och främst friska, välskötta och stabila ekosystem. Därutöver måste innovationer och miljötekniska framsteg bidra till att vi kan nyttja – utan att överutnyttja – havet och dess resurser. HaV har en pådrivande och samlande roll inom utvecklingen av en blå tillväxt i Sverige i nära samarbete med regeringskansliet, VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Arbetet bottnar i EUs strategi för blå tillväxt. Den har öppnat för ett nytt sätt att se på havet som en resurs, samtidigt som den lyfter upp det kritiska miljötillståndet i våra hav på den politiska agendan.

Blå tillväxt och miljöinnovationer - havet som en resurs

Publicerad: 2020-08-28
Sidansvarig: Webbredaktion