Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Nära 70 procent av världens havsområden ligger utanför nationell jurisdiktion, Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ). Dessa områden och dess biodiversitet är utsatta för ökat exploateringsintresse. Under de senaste decennierna har exploatering av det fria havet och dess biodiversitet ökat samtidigt som detta område och effekterna av exploatering på dess biodiversitet fortsatt är relativt outforskat. Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen för att säkerställa skydd för och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i det fria havet inklusive dess botten (BBNJ-avtalet).

Med bakgrund av denna förhandling har Havs- och vattenmyndigheten givit Anthesis i uppdrag att göra en framtidsspaning och beskriva vilka nya typer av verksamhet/exploatering eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena inom en framtidshorisont om 30-50 år eller mer. En annan del av uppdraget har varit att se om genomförande av strategisk miljöbedömning vid tidig projektering av de identifierade verksamheterna skulle vara värdefullt jämfört med att endast ställa krav på miljöbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning i ett senare skede. Denna rapport innebär redovisningen av detta uppdrag.

Rapporten:

  • Identifierar och beskriver de nya industrier/verksamheter som inom en tidshorisont på 30-50 år bedömts som tänkbara och sannolika på internationellt vatten.
  • Utvärderar dessa verksamheter utifrån sannolikheten att de genomförs och deras respektive komplexitet.
  • Bedömer det adderade värdet av genomförande av strategisk miljöbedömning för respektive identifierad framtidsverksamhet/grupp av verksamheter.
  • Drar slutsatsen att flera tänkbara framtida aktiviteter i ABNJ starkt kan dra nytta av krav på strategisk miljöbedömning. Detta både ur ett miljöperspektiv och ur en finansiell synvinkel genom minskad ekonomisk risk för utvecklare och finansiärer. Alla aspekter måste dock tänkas igenom för att optimera fördelarna med varje verksamhetsgren.

Slutsatserna i rapporten är författarnas egna.

Publicerad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion