Tyck till om vilka fiskeredskap som ska ingå i producentansvaret

Hitta på sidan

Tyck till om vilka fiskeredskap som bör eller inte bör ingå i förordningen för producentansvaret för fiskeredskap av plast

Förordningen för producentansvar för fiskeredskap är nu beslutad. SPIRAL projektet är tänkt att bidra med underlag till kommande föreskrifter och vägledningar för den beslutade producentansvarsförordningen som nu Naturvårdsverket är ansvarig för.

Enkät och workshop

Vi i SPIRAL-projektet påbörjar nu arbetet med att identifiera vilka fiskeredskap som bör eller inte bör ingå i förordningen. Med den bifogade enkäten hoppas vi få din hjälp att skapa en komplett lista på alla fiskeredskap och därefter att vi diskuterar vilka redskap som inte bör ingå en workshopunder början av nästa år. Efter workshopen planerar projektet att skicka vårt förslag till EU kommissionens arbetsgrupp för genomförandet av engångsplastdirektivet, single use plastic technical assessment group (SUP TAC). Därefter får vise om vi får ett svar från kommissionen men vi hoppas att SPIRAL-projektet bidrar till att diskussionen kommer igång på EU nivå och på så sätt bidrar till harmonisering mellan alla medlemsländer.

Du kan påverka

Fiskeredskapskategorierna som ni ser i frågeformuläret kommer bland annat från kontrollförordningen, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009, förutom kategorin vattenbruksutrustning. Vi behöver nu hjälp med att ni föreslåt ytterligare underkategorier och även att ni kommenterar på kattegorier som ni tycker inte bör ingå. Observera att redskapen ska uppfylla definitionen för fiskeredskap och innehålla plast.

Förordningens definitioner för plast och fiskeredskap

Förordninges definitioner för plast och fiskeredskap 10 § Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,

11 § Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som inte har modifierats på kemisk väg.

12 § Med fiskeredskap avses i denna förordning föremål eller redskap som innehåller plast och

  1. används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser, eller
  2. flyter på vattenytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser

Svara på enkäten

Fiskeredskapskategorier som bör ingå i kommande producentansvar för fiskeredskap av plast.

Krokar och linor
Krokar och linor

Trål
TrålSnurrevad
Snurrevad


Ringnotar
Ringnotar


Skrapor
SkraporGarn/Nät
Garn/Nät
Fällor (ospecificerade)
Fällor (ospecificerade)
Maskiner
MaskinerDiverse övriga redskap
Diverse övriga redskap


Fiskeredskap för sportfiske
Fiskeredskap för sportfiske- spinnfiske
Fiskeredskap för sportfiske- spinnfiske

Fiskeredskap för sportfiske- flugfiske
Fiskeredskap för sportfiske- flugfiske


Fiskeredskap för sportfiske- mete
Fiskeredskap för sportfiske- mete


Okända eller ej specificerade redskap
Okända eller ej specificerade redskap
Vattenbruksutrustning
Vattenbruksutrustning


Är du intresserad av att delta på kommande workshop?
Är du intresserad av att delta på kommande workshop?Publicerad: 2021-12-17
Uppdaterad: 2021-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion