Om projektet

Hitta på sidan

Information om projektet, SPIRAL, Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast.

Klicka på bilden för större format.

Mindre plast i havet med producentansvar för fiskeredskap

År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska mängden plast i haven och samtidigt driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

Beräkningar visar att 80–85 % av det marina skräpet i EU består av plast. Av detta utgörs 27% av fiskerelaterade föremål och nu samlas ett flertal aktörer och myndigheter för att skapa ett producentansvar som leder till att plasten tas om hand istället för att hamna i havet.

Producentansvaret ska vara igång helt den 31 december 2024 och innebär att de aktörer som tillverkar och säljer produkter också ansvarar för att de samlas in och återvinns. Producenter av fiskeredskap – dvs. aktörer som säljer fiskeredskap på den svenska marknaden - ska anmäla sig till Naturvårdsverket från och med 1 november 2022.

SPIRAL-projektet stöttar utformningen av producentansvaret

Liknande producentansvar finns redan för bland annat förpackningar och småelektronik med gott resultat. För att uppnå ett effektivt producentansvar även för fiskredskap krävs anpassade lösningar, som exempelvis organisatoriska lösningar för insamling, sortering och effektivt omhändertagande. Ett annat fokus för projektet är hur producentansvaret kan utformas för att skapa delaktighet och förutsättningar för att stimulera till nya cirkulära lösningar och affärsmodeller.

Arbetar du med konstruktion/design, tillverkning eller försäljning av fiskeredskap? Dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla bidrag i utformningen av producentansvaret och det finns flera sätt att vara med och påverka. Läs gärna mer om hur du kan delta, eller hör av dig om du har frågor.

Innovativ policyutveckling

SPIRAL-projektet drivs i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket , Jordbruksverket och Sotenäs symbioscenter, som driver Sveriges enda återvinningscentral för återvinning av fiskeredskap och marint skräp.

Inom ramen för Vinnovas innovationssatsning Smart policyutveckling, stöttar SPIRAL införandet av producentansvaret. Det innebär att projektet testar och utvecklar nya former för samarbete och kunskapsöverföring mellan myndigheter, producenter och andra aktörer för att skapa bättre och effektivare arbetssätt och spelregler. För införandet av producentansvaret innebär det också möjligheter att arbeta mera agilt och tillvarata de olika aktörernas kunskaper och perspektiv.

Samskapande och tester tillsammans med marknaden

Stort fokus för projektet är dialogen med producenter och andra aktörer som bidrar med kunskap och erfarenheter. Producenterna deltar aktivt i projektets utveckling mot ett väl fungerande producentansvar och innovativ policyutveckling.

Det samskapande arbetssättet används genom hela projekt. Det berör bland annat frågor om definitionen av fiskeredskap i producentansvaret, möjliga lösningar på friåkarproblemet och delaktighet i arbetet med att ta fram harmoniserade standarder inom EU, kopplade till EU-direktivet för engångsplaster 2019/904.

Inom ramen för SPIRAL testas också insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap från både yrkes- och sportfisket. Tanken är att stärka de deltagande aktörernas förutsättningar att tillsammans lägga grunden för en effektiv utformning av producentansvaret. Arbetet bidrar även till att utveckla nya arbetssätt, som i förlängningen ökar effektiviteten i miljöarbetet.

Tidplan

Identifiering av policyutmaningen (mars 2021-mars 2021)

Mobilisering och planering (mars 2021-april 2021)

Policyutveckling och försöksverksamhet (mars 2021-juni 2022)

Utvärdering och uppskalning (juli 2022-feb 2023)

Fortsatt arbete men då inte inom Vinnova projektet (mars 2023- december 2024)

Fakta om förlorade fiskeredskap

En stor källa till marint skräp är förlust av fiskeredskap eller delar från förlorade fiskeredskap. Att fiskare ibland förlorar sina fiskeredskap är oundvikligt, men även om fiskarna gör vad de kan för att få upp sina förlorade redskap, förblir många kvar på botten.

Läs mer på Håll Sverige rent

Relaterade Strategier och lagar

Relaterade lagar

Filmer

Digitalt studiebesök på Sotenäs marina återvinningscentral

Omslagsbild för YouTube-video

Inspirationsfilm från EL-kretsen

Klicka på bilden för att se filmen.

Återvinna plast från havet

Rectcle. Upcycle. Reuse är filmad på Sotenäs marina återvinningscentral, som drivs av Sotenäs kommun, och visar arbetet med att återvinna plast från havet.

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2022-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion