Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Remiss

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Vi vill ta del av era synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018. Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt havsmiljöförordningen (2010:1341) göra en inledande bedömning av miljötillståndet för förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön. Bedömningen ska syfta till att ge en allsidig bild av havsmiljöns tillstånd och ligga till grund för åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen.

Du hittar bedömningen i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018.PDF

Du hittar bakgrundsunderlag för bedömningarna här.

Nya kriterier och indikatorer

Ett nytt kommissionsbeslut (EU ) 2017/848 om kriterier och metodstandarder har ersatt det tidigare beslutet (2010/477/EU). HaV kommer under 2018 att genomföra nödvändiga ändringar även av myndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. För att den inledande bedömningen ska avspegla det nya kommissionsbeslutet och eftersom revideringen av föreskrifterna planeras vara genomförda när den inledande bedömningen beslutas har den inledande bedömningen genomförts utifrån det nya kommissionsbeslutets innehåll. Mer information finns på sidan med underlag.

Svara på remissen

Skicka ditt remissvar per e-post till havochvatten@havochvatten.se ange
diarienummer 3076-17 i ärenderaden. Ditt svar ska ha inkommit till oss senast den 13 april 2018.

Använd svarsformuläret

Vi föredrar att svarsformuläret i Excel användsExcel, skicka annars svaret i Word-format. Synpunkterna får gärna struktureras per deskriptor och efter de rubriker som anges i svarsformuläret. Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Remissvar publiceras på webben

Sammanställda remissvar kommer att publiceras på vår webbplats. Vänligen meddela om ni inte vill att ert svar publiceras på webbplatsen. Här kommer också slutlig rapport, remisslistan, remissammanställningen och annan information att finnas.

Samrådsmaterial och underlagsrapporter

MissivPDF

Samråd om inledande bedömning 2018 – Genomförande av havsmiljöförordningenPDF

Här hittar du faktablad, bedömningsstrategier och underlagsrapporter för inledande bedömningen 2018.

SvarsformulärExcel

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Remiss

Publicerad: 2017-11-30

Sidansvarig: Webbredaktionen