Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta vår registratur.

Regeringsuppdrag avslutade 2018

Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas.

Marin pedagogik (2018)

I regleringsbrevet för 2018 fick HaV i uppdrag att bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.

Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden (2017)

Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder för att nå bevarandemålen i samtliga skyddade områden.

Uppdrag att föreslå utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare (2017)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att föreslå utformning av bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare.

Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram underlag för nationella prioriteringar för arbetet inom Helcom och Ospar. Underlaget ska beakta kraven på regionalt samarbete i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014-2020.

China Europe Water Platform (2016)

HaV ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP) till och med 2017.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2017)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2016.

Underlag till uppföljning av Agenda 2030 (2018)

Uppdrag om att redovisa HaV:s insatser för de agendamål som tas upp vid High Level Political Forum (HLPF) år 2018, samt kopplingar mellan målen för sötvatten och havsmiljö.

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017)

I juni 2017 fick HaV ett regeringsuppdrag att utreda möjligheter, förutsättningar och konsekvenser av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten för att undvika att allvarlig vattenbrist uppkommer. Om förutsättningar och behov föreligger ska myndigheten lämna ett förslag till föreskrifter. 

Regeringsuppdrag avslutade 2017

Ekosystembaserad fiskförvaltning (2016)

HaV ska ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas, så att den bidrar till att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.

FN:s havskonferens (2016)

Vi har i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistått regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)

Vi ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla sjöar och vattendrag som saknar formellt skydd.

Klimatpåverkan (2017)

HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

Moderna beredskapsjobb (2017)

Vi ska ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017.

Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016)

HaV ska, tillsammans med Jordbruksverket, redovisa en resultatbedömning av de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, under 2016.

Uppföljning av den maritima strategin (2016)

Här redovisas det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017, ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”.

Regeringsuppdrag avslutade 2016

Strategi för HaV:s arbete med 3R-frågor (2016)

HaV ska upprätta en strategi för vårt arbete med att minska, förfina och ersätta djurförsök (3R-frågor). Det ska göras tillsammans med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor.

Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.

Fiskefria områden (2005)

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.

Agenda 2030 (2016)

Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.

Regeringsuppdrag avslutade 2015

Ålförvaltning (2015)

Bör ålförvaltningsplanen revideras?

Översyn av prövningsförfaranden enligt plan- och byggförordningen och miljöbalken (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Boverket se över relationen mellan prövningsförfarandena enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och miljöbalken avseende inrättande m.m. av små avloppsanläggningar.

Förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket (2015)

Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att lämna förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket.

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

Redovisning och analys av avancerad rening av läkemedel i avloppsvatten (2015)

Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att redovisa och analysera användningen av de resurser som tidigare har använts för olika projekt.

Regelförenkling (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa sitt förenklingsarbete på fiskets område.

Långsiktig strategi för medverkan i regionalt tillväxtarbete (2014)

Havs- och vattenmyndigheten, och flera andra myndigheter, har fått i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla vår medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014-2020.

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2014)

Den 1 januari 2014 trädde en ny gemensam fiskeripolitik i kraft. Denna innehåller nya komponenter som att EU:s medlemsstater tydligare ska integrera fiskeripolitiken med miljöfrågor och annan marin verksamhet samt krav om maximal hållbar avkastning (MSY) och ett succesivt införande av en landningsskyldighet.

Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)

Regeringsuppdrag avslutade 2014

Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket (2014)

Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

Gränsälvskommissionen (2014)

Havs- och vattenmyndigheten eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, ska i samarbete med behörig myndighet i Finland ingå avtal med fiskerättshavarna i älvområdet om ett sådant gemensamt fisketillstånd som avses i 2 a kap. 12§ förordningen (1995:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Utvärdering av BSAP-fonden (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera resultatet av Sveriges bidrag till BSAP-fonden.

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010.

Bevarandeåtgärder (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera och tillse att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden.

Överlåtbara fiskerättigheter (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket bedöma effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket 2009.

Svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.

Kontrollstrategi för det svenska räkfisket (2014)

Det internationella havsforskningsrådet, ICES, har i sin rådgivning konstaterat att räkbeståndet i Skagerrak och söder om Norge förvaltas hållbart. Däremot har de konstaterat att det förekommer utkast av mindre räka och därför vill regeringen nu att HaV och Kustbevakningen tar fram ett förslag på en strategi för att komma tillrätta med det.

Miljöskadliga subventioner (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska kartlägga icke skatterelaterade eventuellt miljöskadliga subventioner inom sitt verksamhetsområde.

Havsplanering (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med frågor som rör en kommande havsplanering fortsatt bygga upp behövlig kompetens och från bland annat länsstyrelser och berörda myndigheter inhämta information som kan utgöra underlag för havsplaneringen.

Selektivt fiske (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med en projektplan för arbetet med utveckling av selektivt fiske i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen