Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta vår registratur.

Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017) Havs- och vattenmyndigheten har fått ett nytt uppdrag av regeringen kopplat till hotet om vattenbrist.Ekosystembaserad fiskförvaltning (2016) HaV ska ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas, så att den bidrar till att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.FN:s havskonferens (2016) Vi ska i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistå regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.Värdefulla sjöar och vattendrag (2017) Vi ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla sjöar och vattendrag som saknar formellt skydd.Klimatpåverkan (2017) HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.Moderna beredskapsjobb (2017) Vi ska ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017.Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016) Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016) HaV ska, tillsammans med Jordbruksverket, redovisa en resultatbedömning av de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, under 2016.Modell och indikatorer för uppföljning av den maritima strategin (2016) För att utveckla den svenska maritima strategin har HaV fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en process och en modell för att göra en fördjupad uppföljning av den maritima strategin. Modellen ska göra det möjligt att följa de perspektiv som återfinns i strategin; Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar samt Attraktiva kustområden.   Modellen ska visa den sammantagna utvecklingen för att nå strategins vision ”Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö”.Strategi för HaV:s arbete med 3R-frågor (2016) HaV ska upprätta en strategi för vårt arbete med att minska, förfina och ersätta djurförsök (3R-frågor). Det ska göras tillsammans med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor.Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016) HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.Fiskefria områden (2005) Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016) HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.Organisation för god datatillgänglighet (2016) Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.Agenda 2030 (2016) Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015) Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015) Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015) Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen