Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Avdelningschefer och biträdande avdelningschefer

Alla våra avdelningar har en chef med särskilt ansvar för sin verksamhet. Till sin hjälp har de en biträdande avdelningschef.

Samtliga avdelningschefer ingår i ledningsgruppen.

Avdelningschefens ansvar enligt arbetsordning

Avdelningschefen har det övergripande verksamhetsansvaret samt personal- och arbetsmiljöansvaret för avdelningen. Avdelningschefen har också direkt personalansvar för avdelningens enhetschefer och för avdelningsgemensam personal.

Avdelningschefen har ett övergripande ansvar för avdelningens verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och årsredovisning, inom ramen för myndighetens processer för detta. Utöver det övergripande ansvaret för att den egna avdelningens verksamhet drivs effektivt och utvecklas i enlighet med myndighetens mål, inriktas avdelningschefens roll mot strategiska frågor som rör myndighetens verksamhet.

Avdelningschefen ansvarar för att avdelningens verksamhet drivs i enlighet med myndighetens uppdrag, gällande rätt samt myndighetens policyer och rutiner. I ansvaret ligger att avdelningen ska samverka väl med övriga delar av myndigheten.

I avdelningschefens ansvar ingår att inom avdelningens verksamhetsområde

 • löpande återrapportera till generaldirektören enligt fastställd rutin,
 • utöva beslutanderätt i den omfattning som följer av i bilagan till denna arbetsordning föreskriven fördelning av beslutsbefogenheter,
 • följa avdelningens prestationer och resultat, personalanvändning och arbetsbelastning, både i löpande verksamhet och i projekt,
 • sköta avdelningens arbete med intern styrning och kontroll,
 • förmedla information från ledningsgruppen på ett korrekt sätt samt förklara och
 • förtydliga myndighetens mål till avdelningens enhetschefer,
 • anvisa budget- och planeringsramar för personella och ekonomiska resurser inom avdelningen,
 • samordna kompetensutveckling samt rekrytering på avdelningen i samråd med
 • enhetschefer,
 • genomföra utvecklings- och lönesamtal samt sätta lön för direkt underställda chefer och medarbetare,
 • informera och omvärldsbevaka på avdelningens verksamhetsområden,
 • se till att den interna kommunikationen med andra avdelningar och enheter inom myndigheten fungerar,
 • ha kännedom om avdelningens mediekontakter och medieaktiviteter och vid behov samråda med kommunikationsenheten inför och under pågående kontakter med media
 • ta tillvara möjligheten att påverka omvärldens bild av HaV, bl.a. genom mediakontakter.

Biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschef är ställföreträdande avdelningschef. Befattningen som biträdande avdelningschef kan innehas av enhetschef eller rymmas inom en annan tjänst.

Avdelningschefen kan välja att delegera arbetsuppgifter till den biträdande avdelningschefen genom arbetsledningsbeslut eller i bilagan till arbetsordningen som anger beslutsbefogenheter.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation