Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Utkast till tidplan

Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten föreslår att verksamheterna som omfattas av den nationella planen ska omprövas under en 20-årsperiod. Här presenteras förslag på under vilken tidperiod varje huvudavrinningsområde ska omprövas.

Förslag på tidplan

Vi (Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten) har valt att i detta läge tidsätta huvudavrinningsområdena (HARO) och inte prövningsgrupperna eftersom att ett kriterie som vi satt för att underlätta samordning är att prövningsgrupperna i ett HARO ska hänga ihop tidsmässigt.

För varje HARO kommer prövning normalt påbörjas längst nedströms och sedan kommer prövningen fortsätta i uppströms riktning. I det slutgiltiga förslaget kommer det för varje prövningsgrupp anges en tid när ansökan ska vara inne till domstol.

Vi har utgått från att omprövningarna ska ske under en 20-årsperiod samt att arbetsbelastningen för respektive domstol ska vara jämn över tid (men något färre prövningar tidigt för att inte riskera för stor arbetsbelastning initialt)

Tidplanen tar hänsyn till två kriterier, komplexiteten och miljövärdet. Dessa värden viktas för att ligga till grund för en tidplan per domstolsområde.

Kriterium för komplexitet

Vi har tagit fram ett kriterium för komplexitet som används under de fem första åren. Syftet med kriteriet är att vi ska börja i områden som är så enkla att tillräckligt underlag kan tas fram och samordning genomföras inom den första femårsperioden. Kriteriet innehåller tre delfaktorer:

  • Antal kända kraftverk per HARO
  • Antal kända ägare per HARO
  • Antal övriga dammar

Kriterium för miljöbedömning

Vi har tagit fram ett kriterium för miljöbedömning som använts under hela 20-årsperioden. Syftet med kriteriet är att säkerställa att områden med höga naturvärden omprövas tidigt. Kriteriet innehåller fyra delfaktorer:

  • Skyddade arter som påverkas negativt av vattenkraft (rapport HaV 2017:15)
  • Ål (information från ålförvaltningsplanen)
  • Lax (information från ICES 2018)
  • Flodpärlmussla, bestånd utan reproduktion (data från nationell miljömålsuppföljning)

Lämna respons på förslaget

Vi vill gärna veta vad ni tycker om förslaget.

Vi har tagit fram tre specifika frågor som vi vill att ni funderar på:

  1. Är det något HARO som bör flyttas framåt i tiden eftersom det inte i dagsläget finns tillräckligt kulturmiljöunderlag?
  2. Är det något HARO som bör tas vid annan tidpunkt för att det finns planerade projekt eller mycket underlag framtaget som kan motivera detta?
  3. Är det något HARO som bör tidigareläggas för att det finns särskilda naturvärden?

För de HARO som ni föreslår ska justeras tidsmässigt behöver vi ett förslag på ny tidpunkt samt tydligt motiv till detta.

Mejla era synpunkter till gerd.lejdstrand@energimyndigheten.se senast den 2 april. Ange namn och id-nummer på de HARO som du vill lämna synpunkter på. Ni kan även kontakta Gerd Lejdstrand för att få svar på frågor om tidplanen.

Förslag på tidplan

Ladda ned fil

Ladda ned tidsplan i excelformatExcel.

Bilden som visar förslagen

Kartan visar tidssättningen för varje HARO. Tidssättningen visar under vilka år de prövningsgrupper som ingår i respektive HARO ska ansöka om omprövning i domstol.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft