Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

En nationell plan för omprövning av vattenkraften ska beslutas av regeringen. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter.

Jonsereds kraftverk.

Jonsereds vattenkraftverk.

Inkomna synpunkter tas om hand

Myndigheterna har tillsammans tagit fram ett Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Synpunkter på förslaget har skickats in via formuläret på HaV:s webbsida (öppet 6 maj till och med den 28 juni 2019).

Mer information finns på sidan:
www.havochvatten.se/remiss-vattenkraft-nap.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Frågor och svar om den nationella planen.

Förslag till nationell plan

Det förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraftverken som myndigheterna tar fram, utgör vägledning för avvägningen mellan största möjliga nytta för vattenmiljön och nationellt effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen ska också ange vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang och när prövningen senast bör ha påbörjats.

Inledande arbete

Inför arbetet med den nationella planen genomfördes en förstudie (vid frågor om förstudien, kontakta HaV). Därefter fortsatte arbetet med att identifiera och beskriva vilka uppgifter som planen ska innehålla och hur detta kan lösas. Arbetet bidrog till att skapa samsyn kring vad vi menar med en nationell plan. Arbetet har också genomförts i dialog med flera myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att tidigt fånga upp frågor och synpunkter på vad planen bör innehålla.

Tidplan

Förslaget till nationell plan finns ute på remiss från den 6 maj till och med den 28 juni.

Myndigheterna arbetar efter en preliminär tidplan om att förslaget till nationell plan ska lämnas till regeringen den 1 oktober 2019.

Myndighetssamarbetet

Havs- och vattenmyndighetens roll

Havs- och vattenmyndighetens logotyp.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Miljökvalitetsmålen definierar och sätter gränser för vad hållbart nyttjande innebär i praktiken.

HaV ska verka för att genomföra EU:s direktiv om vattenförvaltning, havsförvaltning, havsplanering och biologisk mångfald samt den gemensamma fiskeripolitiken. Myndigheten arbetar för att koordinera förvaltningen av flöden som vatten, sediment, biota, föroreningar och material så att de akvatiska ekosystemen fungerar för både biologisk mångfald och ekosystemtjänster från källa till hav.

När det gäller vattenverksamheter inklusive vattenkraft har Havs- och vattenmyndigheten ett tillsynsvägledningsansvar samt rätt att föra statens talan i prövningar, för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

Kontakt
Kontaktperson: Johan Kling, Verksamhetsstrateg
E-post: johan.kling@havochvatten.se.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens logotyp.

Energimyndighetens övergripande uppgift är att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt. Som en del i denna övergripande uppgift ska Energimyndigheten bidra i arbetet med omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av förnybara energikällor. Dessutom ska förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad skapas.

Enligt Energiöverenskommelsen ska Sveriges elsystem vara 100 % förnybart 2040. Energimyndigheten arbetar aktivt med denna inriktning och ett arbete som ska utreda förutsättningarna för att skapa ett sådant energisystem pågår.

Vattenkraftens egenskaper som förnybar elproducent samt dess förmåga att vara flexibel innebär att Energimyndigheten anser att vattenkraften spelar en mycket viktig roll i energisystemet. För att nå målet 100 % förnybart 2040 behövs mer reglerkraft och också mer förnybar elproduktion. Vattenkraftens nyckelroll i det svenska elsystemet kommer därför än mer förstärkas.

Kontakt
Hemsida: www.energimyndigheten.se
Kontaktperson: Jennie Molin
E-post: jennie.molin@energimyndigheten.se

Svenska kraftnäts roll

Logotyp.

Affärsverket Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - idag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för elsystemet i Sverige, nätägare för stamnätet, elberedskapsmyndighet samt myndighetsuppdrag för dammsäkerhet.

Som systemansvarig övervakar Svenska kraftnät elsystemet dygnet runt och ansvarar för att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. Vattenkraften står idag för i stort sett all balansreglering på alla tidshorisonter – från sekund och minut till årsreglering – och utgör genom dessa egenskaper en oerhört viktig resurs för kraftsystemet och för Svenska kraftnäts möjligheter att utöva systemansvaret för el. Den tillgängliga mängd reglerförmåga som vattenkraften representerar är därför en förutsättning för en bibehållen driftsäkerhet.

Elberedskap syftar till att skapa förutsättningar för att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen. Vattenkraft av betydande storlek med avseende på installerad effekt har en viktig roll att fylla i detta avseende.

Svenska kraftnät ska även främja dammsäkerheten i landet och svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet (miljöbalken 11 kap), samverkar med länsstyrelserna för en effektiv tillsyn och verkar för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar. Svenska kraftnät har gett ut riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar och har föreskriftsrätt vad gäller dammsäkerhetsförordningens krav på konsekvensutredning för dammsäkerhetsklassificering och krav för klassificerade dammar.

Kontakt
Hemsida: www.svk.se
Kontaktperson: Emma Thornberg
E-post: emma.thornberg@svk.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft