Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Jonsereds kraftverk.

Jonsereds vattenkraftverk.

Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion.

Den 1 oktober 2019 lämnade Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till. Den innehåller även information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”, förslag till genomförande och uppföljning av planen samt en tidsplan för när vattenkraftsägarna ska lämna in sina ansökningar till domstolen.

Till förslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver riskerna med planen och hur de kan minimeras.

Dokument

Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraftPDF (7.1 MB)
(Uppdaterad den 26 november 2019, se mer nedan.)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (7.89 MB)

Remissammanställning med redovisning av samrådPDF (500.17 KB)

Karttjänster och nedladdning

Prövningsgrupper

Justerat förslag till prövningsgrupper

Havs- och vattenmyndigheten har den 26 november 2019 överlämnat ett nytt förslag till prövningsgrupper till regeringen. Orsaken är att det har tillkommit vattenkraftverk efter 1 oktober som ingår i planen, men som inte ligger i en prövningsgrupp.

HaV har därför valt att skapa prövningsgrupper som omfattar hela Sveriges yta. Detta innebär att det har tillkommit en ny prövningsgrupp längs kusten inom varje domstolsområde, totalt fem prövningsgrupper, samt tre prövningsgrupper längs fjällkedjan för de områden som avrinner till Norge.

I tidsplanen har dessa nya prövningsgrupper fått ett datum som motsvarar intilliggande avrinningsområden som redan ingår i nationella planen.

Kartor över prövningsgrupper

Färgerna i kartorna motsvarar den tidpunkt då ansökningarna om omprövning senast ska lämnas till respektive mark- och miljödomstol.

Nationell plan vattenkraft Umeå. Illustration.

Nationell plan vattenkraft Umeå.

Karta. Illustration.

Nationell plan vattenkraft Östersund.

Karta. Illustration.

Nationell plan vattenkraft Nacka.

Karta. Illustration.

Nationell plan vattenkraft Vänersborg.

Karta. Illustration.

Nationell plan vattenkraft Växjö.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Frågor och svar om den nationella planen.

Myndighetssamarbetet

Havs- och vattenmyndighetens roll

Havs- och vattenmyndighetens logotyp.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Miljökvalitetsmålen definierar och sätter gränser för vad hållbart nyttjande innebär i praktiken.

HaV ska verka för att genomföra EU:s direktiv om vattenförvaltning, havsförvaltning, havsplanering och biologisk mångfald samt den gemensamma fiskeripolitiken. Myndigheten arbetar för att koordinera förvaltningen av flöden som vatten, sediment, biota, föroreningar och material så att de akvatiska ekosystemen fungerar för både biologisk mångfald och ekosystemtjänster från källa till hav.

När det gäller vattenverksamheter inklusive vattenkraft har Havs- och vattenmyndigheten ett tillsynsvägledningsansvar samt rätt att föra statens talan i prövningar, för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

Kontakt
Kontaktperson: Johan Kling, Verksamhetsstrateg
E-post: johan.kling@havochvatten.se.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens logotyp.

Energimyndighetens övergripande uppgift är att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt. Som en del i denna övergripande uppgift ska Energimyndigheten bidra i arbetet med omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av förnybara energikällor. Dessutom ska förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad skapas.

Enligt Energiöverenskommelsen ska Sveriges elsystem vara 100 % förnybart 2040. Energimyndigheten arbetar aktivt med denna inriktning och ett arbete som ska utreda förutsättningarna för att skapa ett sådant energisystem pågår.

Vattenkraftens egenskaper som förnybar elproducent samt dess förmåga att vara flexibel innebär att Energimyndigheten anser att vattenkraften spelar en mycket viktig roll i energisystemet. För att nå målet 100 % förnybart 2040 behövs mer reglerkraft och också mer förnybar elproduktion. Vattenkraftens nyckelroll i det svenska elsystemet kommer därför än mer förstärkas.

Kontakt
Hemsida: www.energimyndigheten.se
Kontaktperson: Jennie Molin
E-post: jennie.molin@energimyndigheten.se

Svenska kraftnäts roll

Logotyp.

Affärsverket Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - idag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för elsystemet i Sverige, nätägare för stamnätet, elberedskapsmyndighet samt myndighetsuppdrag för dammsäkerhet.

Som systemansvarig övervakar Svenska kraftnät elsystemet dygnet runt och ansvarar för att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. Vattenkraften står idag för i stort sett all balansreglering på alla tidshorisonter – från sekund och minut till årsreglering – och utgör genom dessa egenskaper en oerhört viktig resurs för kraftsystemet och för Svenska kraftnäts möjligheter att utöva systemansvaret för el. Den tillgängliga mängd reglerförmåga som vattenkraften representerar är därför en förutsättning för en bibehållen driftsäkerhet.

Elberedskap syftar till att skapa förutsättningar för att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen. Vattenkraft av betydande storlek med avseende på installerad effekt har en viktig roll att fylla i detta avseende.

Svenska kraftnät ska även främja dammsäkerheten i landet och svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet (miljöbalken 11 kap), samverkar med länsstyrelserna för en effektiv tillsyn och verkar för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar. Svenska kraftnät har gett ut riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar och har föreskriftsrätt vad gäller dammsäkerhetsförordningens krav på konsekvensutredning för dammsäkerhetsklassificering och krav för klassificerade dammar.

Kontakt
Hemsida: www.svk.se
Kontaktperson: Emma Thornberg
E-post: emma.thornberg@svk.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft