Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Lagstiftning

Havsmiljödirektivet – EU:s gemensamma väg mot friska havsområden

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020. Vi ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige.

Schematisk skiss över förvaltningscykeln för havsmiljödirektivet.

Schematisk skiss över förvaltningscykeln för havsmiljödirektivet. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetet med havsmiljöförvaltning enligt havsmiljödirektivet genomförs i olika moment.

Först ska EU-medlemsländerna bedöma miljöstatusen, och definiera vad god miljöstatus är, i sina marina vatten. Sedan ska de fastställa miljökvalitetsnormer och indikatorer. Efter det ska de ta fram program för övervakning av havsmiljön och ett åtgärdsprogram.

Sedan ska åtgärderna genomföras, följas upp och utvärderas till nästa cykel. Varje cykel är sex år och samma regler gäller för alla EU-länder.

Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I kustzonen överlappar det ett annat EU-direktiv - ramdirektivet för vatten.

Rapporter om havsmiljöförvaltning

Vi har tagit fram flera rapporter om God havsmiljö 2020 om de olika stegen i arbetet med havsmiljöförordningen och havsmiljödirektivet.

Föreskrift gällande havsmiljö

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer i Nordsjön och Östersjön

Havsmiljödirektivet i Sverige

Havsmiljödirektivet införlivades 2010 i svensk lagstiftning via  havsmiljöförordningen, som följer EU-direktivets innehåll.

Vi ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige.

De föreskrifter och åtgärder som vi beslutar om innebär att även andra myndigheter får ta ansvar för att Sverige uppfyller direktivets åtaganden. Läs mer om organisation och ansvarsområden i arbetet med havsmiljödirektivet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Lagstiftning

Publicerad: 2014-02-13
Granskad: 2016-02-01

Sidansvarig: Webbredaktionen