Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Lagstiftning

Havsmiljödirektivet - EU:s gemensamma väg mot friska hav

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Schematisk skiss över förvaltningscykeln för havsmiljödirektivet.

Schematisk skiss över förvaltningscykeln för havsmiljödirektivet. Klicka på bilden för att förstora den.

Havet utgör en oumbärlig resurs för människan och samhället. De marina ekosystemen erbjuder ett rikt utbud av varor och tjänster (så kallade ekosystemtjänster) som människan behöver, exempelvis livsmedel och upplevelser av olika slag. Livskraftiga ekosystem utgör därför grunden för nyttjandet av havets resurser.

Syftet med havsmiljödirektivet (Ramdirektiv om en marin strategi, 2008/56/EG) är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav senast 2020. I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för arbetet med direktivet enligt havsmiljöförordningen.

Havsmiljöförvaltning enligt havsmiljödirektivet görs i olika steg. Först ska varje EU-land bedöma miljöstatus i sina havsområden och definiera vad god miljöstatus är. Sedan ska de fastställa miljökvalitetsnormer och indikatorer. Efter det ska de ta fram program för övervakning av havsmiljön och, om det behövs, åtgärdsprogram för att nå eller upprätthålla god miljöstatus. Åtgärderna ska sedan genomföras, följas upp och utvärderas.

Havsmiljödirektivet och vattendirektivet överlappar varandra i kustzonen.

Havsmiljödirektivet och vattendirektivet överlappar varandra i kustzonen. Klicka på bilden för att förstora den.

Varje förvaltningsperiod är sex år och samma regler gäller för alla EU-länder. Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen (EEZ). I kustzonen överlappar det vattendirektivet.

Rapporter om havsmiljöförvaltning

Vi har tagit fram flera rapporter om hur vi genomför de olika stegen i arbetet.

Rapporterna för den första förvaltningsperioden, God havsmiljö 2020, finns här:

Här finns relaterade rapporter och underlag samlade.

En ny inledande bedömning kommer att göras 2018.

Havsmiljödirektivet i Sverige

Havsmiljödirektivet införlivades 2010 i svensk lagstiftning via havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige. De föreskrifter och åtgärder vi beslutar om innebär att även andra myndigheter ska ta ansvar för att Sverige uppfyller direktivets åtaganden. Läs mer om organisation och ansvarsområden i arbetet med havsmiljöförordningen/havsmiljödirektivet. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Lagstiftning

Publicerad: 2014-02-13
Granskad: 2018-04-12

Sidansvarig: Webbredaktionen