Sök

Din sökning kartläggning och analys gav 12 träffar

 1. Rapportnummer: Naturvårdsverkets handbok 2007:3 Publiceringsår: 2007

  Kartläggning och analys av ytvatten

  En handbok för tillämpningen av 3 kap. 1 och 2 §§, Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

 2. Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2020 då HVMFS 2013:19 upphörde att gälla.

 3. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 4. Rapportnummer: Naturvårdsverkets handbok 2007:4 Publiceringsår: 2007

  Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

  En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp.

 5. Press och media

  Här visas vår senaste nyheter, som du kan prenumerera på. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

 6. Publicerad: 26 november 2019 Uppdaterad: 30 september 2020

  Jakt på säl och sjöfågel - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 7. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 2 januari 2020

  Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter - Vägledning för prövning av små avlopp

  Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar.

 8. Publicerad: 27 november 2019 Uppdaterad: 30 september 2020

  Kontroll av musslor och ostron som livsmedel - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 9. Vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

  Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

 10. Publicerad: 26 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.