Bedömningsgrunder (1)
Föreskrift (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Miljöövervakning (4)
Remiss (2)
Små avlopp (1)
Vattenförvaltning (3)
Vägledning (3)
Åtgärdsprogram (1)
Vägledningar (2)
Miljöövervakning (3)
Vårt uppdrag (3)
Remisser (2)
Pressrum (1)
Publikationer (2)
Dokument (3)
Faktasida (3)
Publikation (2)
Remiss (2)
Senaste månaden (1)
Senaste året (6)
Mer än ett år sedan (7)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Kartläggning och analys av ytvatten

En handbok för tillämpningen av 3 kap. 1 och 2 §§, Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2020 då HVMFS 2013:19 upphörde att gälla.

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp.

Jakt säl och fågel - Miljöövervakning i kust och hav

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Press och media

Här visas vår senaste nyheter, som du kan prenumerera på. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter - Vägledning för prövning av små avlopp

Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar.

Kontroll av musslor och ostron som livsmedel - Miljöövervakning i kust och hav

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs - Miljöövervakning i kust och hav

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.