Bedömningsgrunder (1)
Föreskrift (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Miljöövervakning (1)
Remiss (2)
Vattenförvaltning (3)
Vattenkraft (1)
Vattenverksamhet (1)
Vägledning (3)
Åtgärdsprogram (1)
Vägledningar (3)
Vårt uppdrag (3)
Remisser (2)
Pressrum (1)
Publikationer (2)
Faktasida (4)
Publikation (2)
Remiss (2)
Senaste året (6)
Mer än ett år sedan (5)
Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Kartläggning och analys av ytvatten

En handbok för tillämpningen av 3 kap. 1 och 2 §§, Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp.

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Press och media

Här visas vår senaste nyheter, som du kan prenumerera på. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter - Vägledning för prövning av små avlopp

Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar.

Vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ser till att program för övervakning av vattnets tillstånd i ytvattenförekomster finns och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt då myndigheten redovisar uppgifter om detta enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.