Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Skyddade områden Yrkesfiske

Riksintresse för yrkesfisket

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande, enligt 3 kap 5 § miljöbalken.

Översyn av riksintresse för yrkesfiske 

Under inledningen av 2019 kommer HaV lämna förslag på nya och reviderade riksintresse för yrkesfiske.

Läs mer här

Fiskeriverket har fastställt vilka vattenområdenPDF som är av betydelse för yrkesfisket:

  • Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för visst fiske.
  • Lekområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur.
  • Uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter.
  • Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.

Härtill kommer som enda kategori landområde av betydelse:

  • Fiskehamnar.

Riksintresseområdena finns i kartverktyget Webbkartor på HaV

Riksintresseområden

I havsområdet har förstahandsvärdet för perioden 1999 – 2003 använts som indikator för att identifiera de viktigaste fångstområdena. För att ta regional hänsyn har fångstvärdena relaterats till de genomsnittliga inom respektive havsområdena Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

I inlandsvattnen bedömdes sjöar med minst två yrkesverksamma fiskare som riksintressanta. För de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren finns underlag för att avgränsa och peka ut de viktigaste lek- och rekryteringsområdena som riksintresse.

De tre viktigaste vildlaxälvarna Kalixälven, Ume/Vindel-älven samt Mörrumsån bedömdes också som riksintressanta för yrkesfisket.

En viktig förutsättning för att fiske skall kunna bedrivas inom ett avgränsat havsområde är att det finns hamnar som kan tillhandahålla service till fiskefartygen samt att det finns landningsmöjligheter. De viktigaste hemma- och/eller landningshamnarna inom respektive havsområde bedöms också som riksintresse för yrkesfisket.

Havsområden

Lek- och uppväxtområden som identifieras som riksintressen avser arter som är väsentliga för fiskets ekonomi inom respektive region. Områdena är betydelsefulla genom att de svarar för en väsentlig del av reproduktionen för något av de bestånd som är ekonomiskt viktiga för svenskt fiske. 

I avsaknad av detaljerad kunskap för att avgränsa de viktigaste områdena, blir det stora arealer som utpekas som område av riksintresse. Samtidigt är fisket koncentrerat till områden som är betydelsefulla habitat i någon del av fiskarternas livscykler, eftersom själva ansamlingen av fisk är en av förutsättningarna för fisket. De områden som genererar den högsta avkastningen, är de områden som kan betraktas som särskilt biologiskt viktiga.

Inlandsvatten

För inlandsvattnen har kriteriet baserats på antalet yrkesverksamma fiskare för respektive sjö. Eftersom fisket i de mindre sjöarna, liksom i det småskaliga kustfisket, ofta kombineras med egenförädling och hemmaförsäljning är det värde som fisket genererar betydligt högre än förstahandsvärdet.

Antalet fiskare utvisar då att man med eget fiske i kombination med hemmaförsäljning och/eller restaurangverksamhet kan leva på vad fisket ger. Alla sjöar som hyser minst två yrkesverksamma fiskare bör klassas som riksintresse i egenskap av fångstområden för yrkesfisket.

Flera kustmynnande vattendrag har avgörande betydelse som lek- och uppväxtområden för bestånd av lax och öring och i vissa fall som lekområden för sikbestånd.

I den svenska delen av Östersjön finns för närvarande 14 vildlaxvattendrag, inklusive Torneälven. Fyra av vattendragen har emellertid så hög smoltproduktion att de i väsentlig grad bidrar till fångsterna av lax i Östersjön. Förutom Torneälven, som förvaltas gemensamt av Sverige och Finland, så har är smoltproduktionen hög i Kalix älv, Ume-Vindelälven och Mörrumsån. Dessa tre vattendrag har därför utpekats som riksintressanta lek- och uppväxtområden för det yrkesmässiga laxfisket inklusive mynningsområdena.

Fiskehamnar

Landområden som skall klassificeras som riksintresse är landningshamnar och/eller hemmahamnar. Landningshamnar och hemmahamnar har relaterats till vilka arter och fiskerier som utgör basen för fisket i fångstområden av riksintresse. Det innebär att landningskvantiteter av dessa arter och antalet fartyg var det primära urvalskriteriet och att kvantiteter skall relateras till respektive havsområde enligt den regionala indelningen.

Fiskeriverket har pekat ut 53 hamnar som riksintresse då de uppfyllde kriterierna att antingen stå för minst 10 % av landningsvärdet från de viktigaste fångstområdena eller minst 10 % av landningsvärdet från respektive havsområde.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Skyddade områden Yrkesfiske