Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vattenverksamhet

Förslag till nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Syftet med samarbetsprojektet mellan myndigheterna var att ta fram ett förslag till nationell strategi för både åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara framtida behov i energisystemet.

Förslag till strategi för åtgärder inom vattenkraften

Slutsatserna finns att läsa i rapporten Strategi för åtgärder inom vattenkraften. Här föreslår myndigheterna bland annat att ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk fastställs på nationell nivå. Det innebär att högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.

I följande PM framgår metoden för beräkning av åtgärdskostnaderna i
förslaget: Åtgärdskostnader i förslaget till strategi för åtgärder i vattenkraften – En beskrivning av metod för beräkning av åtgärdskostnader i HaV:s rapport 2014:14.PDF

Vid genomförandet av åtgärder som tar produktion i anspråk, ska det
säkerställas att åtgärderna sammantaget inte ger en väsentlig påverkan på balans- och reglerkraften. Planeringsmålet är ett mått på hur mycket produktion miljöanpassningen kan ta i anspråk utan att orsaka väsentlig påverkan på energisystemet.

Ett utdrag av slutsatserna till rapporten finns även att läsa i dokumentet Nationell strategi för hållbar vattenkraft.PDF

Analys av vattenkraft och vattenmiljö

Projektet bakom förslaget till nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö genomfördes mellan september 2013 och juni 2014. Syftet var att ta fram ett förslag till nationell strategi för både åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara framtida behov i energisystemet.

En betydande del av projektet handlade därför om ta fram metoder för att värdera naturvärdena respektive energisystemvärdena i olika avrinningsområden i Sverige, och avvägning mellan dessa värden.

Resultatet är inte en slutgiltig avvägning för enskilda vattenförekomster och vattenkraftverk, utan ska utgöra ett underlag på nationell nivå som kan vidareutvecklas på regional och lokal nivå.

Omfattning

Projektet omfattar ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk i Sverige. Med åtgärder avses både åtgärder som minskar miljöpåverkan och som kan inverka negativt på verksamheten, och åtgärder som kan öka produktionen, balans- eller reglerkraft, och som kan ha inverkan på miljön.

Effektmål

Dokumentet med förslag till strategi ska vara en geografisk vägledning av var miljöförbättrande åtgärder ger mest nytta till minst inverkan på energisystemet, men också var det kan vara olämpligt att genomföra miljöförbättrande åtgärder med hänsyn till energisystemet.

På samma sätt bör dokumentet ge vägledning till verksamhetsutövare inför en investering, vilken grad av miljöförbättrande åtgärder som kan komma krävas vid tillståndsprövning eller omprövning, något som kan underlätta vid framtagande av en investeringskalkyl.

Dokumentet ska ge stöd till fastställande av kraftigt modifierade vatten avseende väsentlig påverkan på verksamheten. Inom vattenförvaltningen finns möjligheten att använda kraftigt modifierade vatten i de fall där åtgärder för att nå god ekologisk status inte är möjliga utan att ge väsentlig påverkan på samhällsviktig verksamhet.

För styrmedel till förnybar energi kan dokumentet ge underlag att bedöma var ny produktion inte kan anses vara samhällsekonomiskt lönsam på grund av dess inverkan på miljön och befintliga ekosystemtjänster.

För mark- och miljödomstolarna kan en strategi underlätta analysen om verksamheten kan anses ha större nytta än skada enligt 11 kap. miljöbalken.

Detta förslag till strategi kan ses som ett beslutsunderlag inför politiska beslut och en metod för att ge underlag för olika scenarier.

Bidrag till andra mål

Underlaget från detta projekt är ett stöd till vattenmyndigheterna i arbetet med kraftigt modifierade vatten och fastställande av miljökvalitetsnormen God ekologisk potential. Resultatet förväntas också vara ett stöd för länsstyrelserna och Kammarkollegiet vid genomförande av vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

För HaV kan projektet även tillföra underlag för att prioritera åtgärder relaterade till hotade arter, arbete med grön infrastruktur och till arbete inom ål- och laxförvaltningen. Resultaten kan också vara ett underlag för tillsynsvägledning och tillsyn.

Naturvårdsverket arbetar med en plan för genomförande av grön infrastruktur tillsammans med HaV. För vattenmiljöerna kommer det att finnas stora synergieffekter med en strategi för åtgärder i vattenkraften.

Samverkan

Till projektet fanns en extern referensgrupp med deltagare från energisektorn, miljöorganisationer och myndigheter. Samverkan skedde i huvudsak genom referensgruppsmöten.

Samverkan genomfördes även med Norges Miljödirektorat och Norges vassdrags- og energidirektorat som genomför ett liknande projekt. För miljöförbättrande åtgärder genomfördes även en viss samverkan med andra EU medlemsstater genom arbetet inom Common Implementation Strategy och Ecostat.

Fyra pilotprojekt

Som ett led i fördjupningen av förslaget till strategi för åtgärder i vattenkraften (HaV:s rapport 2014:14) och dialogen så har fyra pilotprojekt genomförts för att testa metoder för prioritering och avvägning mellan intressena natur-energi-kultur. Ett av underlagen i arbetet utgörs av HaV:s utkast till metod för prioritering ur naturvårdssynpunktPDF. Ett annat viktigt underlag är rapporten Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet. De fyra vattendragen som omfattades av pilotprojekten är Luleälven, Dalälven, Nissan och Emån.

Luleälven pekades ut som pilotälv som exempel i grupp 1 vilket är den klass med högst energivärde. Övriga utpekade avrinningsområden som pekades ut som pilotälvar blev Daläven (grupp 3), Nissan (grupp 4) och Emån (grupp 5). De projekt som startats i de olika områdena är av olika omfattning och organisationsuppbyggnad samt delvis olika inriktning. Det gemensamma syftet är att ta titta på alternativ som kan vara aktuella som underlag för att prioritera bland åtgärder i vattenförekomster som är utpekade som kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV).

Här finns rapporterna att läsa:

Luleälven pilotprojekt (Pilotprojekt Luleälven 2015-2017)

Dalälven (Åtgärdsplan för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven)

Nissan (publikation)

Emån (Pilotprojekt Emån – vattenkraft)

Rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Under 2017 färdigställdes rapporten Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan. Den har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med HaV. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området. Syftet med rapporten är att utgöra ett kunskapsunderlag som kan användas som stöd vid bedömningar av påverkan av dämmande och vattenreglerande verksamheter på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet samt hydrologisk regim i vattendrag och på ekologin i vattendrag.

Rapporten ska kunna användas som stöd vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar, exempelvis i samband med ansökningar om Natura 2000-tillstånd för åtgärder och verksamheter. Den ska också kunna utgöra underlag vid avvägningar mellan behovet av förnybar el och naturvårdshänsyn i samband med miljöanpassningen av Sveriges vattenkraft.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vattenverksamhet