Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vad och vilka omfattas av spårbarhets-kraven

Vad är skillnaden på intern och extern spårbarhet?

Extern spårbarhet

När det finns krav på indelning av partier, märkning och rapportering är det alltid leveranser av fiskeriprodukter mellan företag som avses, så kallad extern spårbarhet. För att den externa spårbarheten ska fungera krävs det att varje företag har fullständig kontroll på sina interna varuflöden av produkter.

Intern spårbarhet

Alla flöden inom ett företag räknas som intern spårbarhet, till exempel från lager till bearbetning och utleverans. Hur denna kontroll ska ske bestämmer varje enskilt företag. Om du flyttar fiskeriprodukter mellan olika anläggningar, till exempel olika lagerplatser, utan att ägarbyte sker så räknas detta som intern spårbarhet.

Inom livsmedelslagstiftningen kan sådan flytt tillhöra den externa spårbarheten och då krävs det särskild dokumentation.

Vilka produkter ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därför av spårbarhetskraven?

Spårbarhetskraven gäller alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av kapitel 3 samt alger för livsmedelsändamål i kapitel 12 i tulltaxan och som är fångade av EU-fartyg och först landade och sålda inom EU. Även vattenbruksprodukter inom kapitel 3 och 12 omfattas om de är odlade inom EU:s havsområden. I tabellen nedan finns en förenklad översikt över de produkter som omfattas av kapitel 3 i tulltaxan.

Tabell.

Vad ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därav av spårbarhetskraven?

Fiskeri och vattenbruksprodukter som importerats till gemenskapen från tredje land omfattas inte av spårbarhetssystemet. I de fall ett nytt parti bildas genom att blanda produkter som omfattas av spårbarhetskraven med produkter som importeras, så omfattas även de importerade produkterna av spårbarhetskraven.

Om du som aktör hanterar de produkter som omfattas enligt ovan så är du skyldig att följa spårbarhetskraven.

Läs mer vad som gäller i följande förordningar:

Vad gäller för mig som fiskare?

Du som fiskare är ansvarig för att inför första försäljning dela upp din fångst i partier, samt att förse förstahandsmottagaren med information som möjliggör partindelning, märkning och rapportering enligt gällande krav.

Vad gäller för mig som har en vattenbruksanläggning?

Du som driver en vattenbruksanläggning, till exempel fiskodling, har motsvarande krav som en fiskare på att inför första försäljning dela upp sina vattenbruksprodukter i partier, märka dessa, samt att förse köparen med partiinformationen.

Vad gäller mig som fångstmottagare?

Fångstmottagare är företag registrerade hos HaV som köper eller förmedlar fisk från yrkesfiskarna. Det är bara registrerade fångstmottagare som får köpa fiskeriprodukter direkt av fiskare. Ett undantag är slutkonsumenter som köper mindre än 30 kilo på en dag. Läs här hur du registrerar dig som fångstmottagare

Fångstmottagare är skyldiga att lämna avräkningsnotor och i vissa fall deklarationer om överlåtelse till oss. Mycket av den spårbarhetsinformation som ska lämnas vidare till köparen finns i dessa dokument. I normalläget är det fångstmottagaren eller den som inför eller importerar fiskeriprodukter som rapporterar information om det ursprungliga partiet i det svenska spårbarhetssystemet. Denna information återanvänds sedan av dem du säljer till. Alla fångstmottagare är även skyldiga att ge sålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje företag får en nummerserie av GS1 eller HaV. 

Se även rubriken Märkning.

Vad gäller för mig som grossist?

Grossister är företag som köper och säljer till andra grossister och/eller detaljhandeln. Via spårbarhetssystemet får grossister tillgång till information om inköpta partier och är samtidigt skyldiga att via samma system rapportera information om levererade partier till sina kunder.

Handel mellan länder inom EU

I de fall då grossister köper och tar in partier från andra EU-länder är de skyldiga att rapportera information om införda partier till spårbarhetssystemet.

Unik identitet på varje parti

Alla grossister är skyldiga att tilldela försålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje företag får en nummerserie av GS1 eller HaV. 

Se även rubriken Märkning.

Vad gäller för mig som detaljist?

Detaljister är företag som säljer till slutkonsumenter. I spårbarhetssystemet räknas även storhushåll och restauranger som detaljister. Detaljisterna får information om köpta partier från sina leverantörer och har ingen skyldighet att rapportera till spårbarhetssystemet. Detaljisterna är däremot skyldiga att lämna information till konsumenterna.

Läs mer vad som gäller i följande förordning:
(EU) nr 1379/2013 Gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Vad gäller för mig som konsument?

Konsumenter får information om fiskeriprodukterna från sin detaljist. Utformning av märkning till konsument varierar beroende på hur fiskeriprodukterna saluförs.

Hur kan min verksamhet påverkas?

Påverkan på er verksamhet är helt beroende av hur ni arbetar med spårbarhet idag. Vissa företag har mer utvecklade processer och IT-stöd än andra, men gemensamt är att alla företag behöver säkerställa hela sin varukedja från inköp till utleverans.

processbeskrivning. illustration.

Generaliserad processbeskrivning

Inköp

Kraven på spårbarhet uppstår redan vid inköpstillfället. Ni behöver säkerställa att era leverantörer indelar de produkter ni tar emot i partier och att dessa partier märks på ett sådant sätt att ni får tillgång till all relevant information. Detta gäller såväl vid inköp från primärproducenter, t.ex. fiskare, som vid handel i grossistledet med svenska och utländska leverantörer.
Leverantörer som är anslutna till det svenska spårbarhetssystemet får möjlighet att rapportera information om levererade partier i samband med utleverans, vilket gör att ni kan ta del av informationen via det centrala IT-systemet hos HaV så fort detta skett.
OBS! Eventuella produkter som inte lever upp till kraven på partiindelning och fysisk märkning får inte saluföras.

Varumottagning

Ni ansvarar för att kontrollera att mottagna partier uppfyller kraven på spårbarhet och att ni får rätt information om dessa. Detta avser den information som är möjlig att kontrollera vid varje givet tillfälle, t.ex. art och beredningsform. Ni ansvarar för att korrigera eventuella avvikelser. En väl utvecklad varumottagning är en förutsättning för korrekt lagerhantering och därmed för såväl intern som extern spårbarhet.
Inköpta partier, inom EU, ska ha unika partiidentiteter vilka t.ex. kan användas för ankomstregistrering. Ankomstregistrering kan underlättas om ni använder er av den information som era leverantörer rapporterat via det centrala IT-systemet hos HaV. Senare i detta dokument beskrivs hur ni kan ta del era leverantörers rapporterade information.

Produktion och ompackning

Vid produktion och ompackning är det, under vissa förutsättningar, möjligt att slå samman flera partier till produktionspartier så länge som spårbarheten kan påvisas. Produktionspartier (batcher) kan underlätta hanteringen och rapportering av levererade partier. Samtidigt är det främst era kunders krav på detaljnivå som eventuellt begränsar möjligheten att använda produktionspartier.

Orderplock

"Torsk är torsk” är ett uttryck som inte är förenligt med kraven på spårbarhet. Era kunder har utöver information om art även rätt att få information om till exempel fångstområde, fångstdatum och fångstredskap. Det ställer krav på lagerhantering och att man vid orderplock tar produkter från rätt låda/lagerplats.

Utleverans

Vid utleverans ska partier märkas med rätt information och på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om vad som utgör ett parti då sampackning sker. Även rapportering av partiinformationen ska ske via det centrala IT-systemet hos HaV, vilken då blir tillgänglig för mottagaren.

Får vi rapportera allt vi säljer?

Ni ska endast rapportera det som omfattas av spårbarhetskraven.

Vi har kunder som köper enstaka filéer eller fiskar - vilken nedre storleksgräns finns det för partier och märkningskrav?

Det finns ingen övre eller nedre storleksgräns för partier och spårbarhetssystemet.

Är det fartyget som fångar fisken, platsen där fisken fångats och/eller landningshamnen som avgör om fisken har EU-ursprung?

Att fartyget som fångar fisken är ett "EU-fartyg" (flaggstat inom EU) samt att första försäljningen sker inom EU. Platsen där fisken fångats (fångstområdet) spelar ingen roll. Se bilder för exempel.

EU-fartyg

Exempel på krav på spårbarhet för EU-fartyg. Illustration

 

Icke EU-fartyg

Exempel på krav på spårbarhet för icke EU-fartyg. Illustration
Vårt företag levererar till ett dotterbolag som vi äger till 50 procent – är det att betrakta som intern eller extern spårbarhet?

Det är extern spårbarhet så länge det sker en försäljning mellan två företag (två organisationsnummer).

Hur ska jag rapportera när vi får produkter leverade till oss som inte berörs av spårbarhetskraven?

Ni ska inte rapportera in att ni mottagit eller försäljer produkter som inte berörs av spårbarhetskraven.

Vad gäller för fisk som odlas i havsvatten men i bassänger på land?

Omfattas ej.

Jag fiskar i insjö – vad gäller för mig?

Fiskeriprodukter från insjöar och exempelvis älvar ingår inte i de utökade spårbarhetskraven, så dessa produkter ska inte rapporteras i spårbarhetssystemet.

Vad händer när ett fiskefartyg landar fisk som ej tillhör tulltaxa 03?

Produkter som av verksamhetsansvarig klassas som icke-livsmedel ska inte rapporteras i SBS.

Om vi som detaljist är första mottagare i Sverige, till exempel när vi köper in räkor från en utländsk aktör, behöver det rapporteras in i systemet?

Nej, det behöver inte rapporteras oavsett om det är inhemsk fisk, infört från EU eller har importerats från tredje land. Detta under förutsättning att ni är detaljist (ej centralt inköp med distribution till andra organisationsnummer) och att ni bara säljer till slutkonsument.

Vi som levererar till detaljist ska enligt kraven göra all partiinformation tillgänglig för detaljisten. Varför är det inget krav på detaljisterna att koppla upp sig mot spårbarhetssystemet? Varför har HaV inte möjliggjort detta?

Detaljisten har inget rapporteringskrav och har därmed inget krav att koppla upp sig mot SBS. HaV förstår att det finns fördelar med att detaljisten har åtkomst till data i SBS, men i dagsläget har HaV inte kapacitet att förvalta en sådan åtkomst. Orsaken är att HaV inte har den administrativa kapaciteten och tekniken för att på ett säkert sätt ge behörighet till så många användare. HaV diskuterar dock gärna framtida möjliga lösningar för en säker åtkomst även för detaljister.

En stor del av den fisk som säljs på svensk marknad kommer ju inte från EU-fiskade volymer, utan från till exempel Norge. Dessa volymer ska därmed inte in i systemet. Innebär inte det att EU-fisket missgynnas och har man inte missat en poäng då?

Syftet med de utökade spårbarhetskraven är att säkerställa att upptaget av fisk ej överskrider kvoterna och att konsumentinformationen är sann. Importer av viltfångade fiskeriprodukter från tredje land har redan idag ett krav på spårbarhet på sig genom systemet med fångstintyg som måste medfölja importdeklarationen. Det är flaggstaten som utformar fångstintyg och därmed säkerställer spårbarheten till fångstledet.

Hur ska jag rapportera när en produkt lämnar tulltaxa 03 och därmed inte längre omfattas av spårbarhetskraven?

När ett parti (eller delar av) lämnar tulltaxa 03 så omfattas den inte längre av spårbarhetskraven. Dock ska händelsen som sådan rapporteras till HaV genom att du rapporterar en terminering av partiet. Försäljningar till slutkonsument ska också termineras i spårbarhetssystemet. Se bild.

Illustration - När ska jag terminera partier.
Vi är en registrerad fångstmottagare (A) som har köpt in en tjänst från ett annat företag (B) för att sköta vår rapportering till spårbarhetssystemet. Företag B är grossister och är själva registrerade i spårbarhetssystemet. Måste vi (A) också registrera oss eller räcker det med att företag B är registrerade och sköter all vår rapportering?

Företag A måste registrera sig.

Registreringsskyldigheten i 3 § spårbarhetsföreskrifterna utgår från ett företag, det vill säga ett organisationsnummer. Med detta menas en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar ett företag som bedriver verksamhet som har samband med produktion, beredning, försäljning, distribution av eller detaljhandel med fiskeri- och vattenbruksprodukter i något skede (se art. 4.19 i Kontrollförordningen).
Om de två anläggningarna A respektive B har olika organisationsnummer så ska båda vara registrerade, under förutsättning att de i övrigt omfattas av spårbarhetsföreskrifterna. Registreringsskyldigheten påverkas alltså inte av om företagen till exempel samarbetar i fråga om fakturahantering, rapportering eller om de båda i sin tur ägs av samma företag.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut