Är det anmälnings­plikt för torra toalett­lösningar, enligt 13 § i förordningen om miljö­farlig verk­samhet och hälso­skydd?

Nej, inte enligt 13 § FMH men det kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt lokala föreskrifter.

Av 9 kap 7 § miljöbalken framgår att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar och andra inrättningar utföras.

I paragrafens andra stycke ges det bemyndigande som regeringen har använt sig av för att införa bland annat 13 § FMH. Enligt HaV:s tolkning gäller 13 § FMH sådana avloppsanordningar som avleder, renar eller tar om hand avloppsvatten, dvs. inte torra fraktioner. HaV anser att anmälningsplikten enligt 13 § FMH gäller för BDT-avlopp och att bestämmelsens fjärde stycke ger kommunen möjlighet att införa tillståndsplikt för BDT-anläggningar genom att införa ett sådant krav i lokala föreskrifter.

Det finns dock en bestämmelse som ger kommunen möjlighet att införa särskilda föreskrifter för inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett. Av 40 § 3. FMH framgår att kommunen får införa föreskrifter för torra lösningar om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun. Genom sådana föreskrifter kan man införa anmälnings- eller tillståndsplikt för torra toalettlösningar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har givit ut underlag för hur sådana kan utformas, kommenterade och uppdaterade 2012. ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Cirkulär 12:41”.

VA-guiden har, med hjälp av medel från HaV, tagit fram en marknadsöversikt där alla förtillverkade produkter för avloppsrening för små avlopp som säljs på den svenska marknaden listas. Översikten omfattar även torrtoaletter (inklusive biologiska toaletter, multrum, förbränningstoaletter etc.), extremt snålspolande (vakuumtoaletter) och urinsorterande toaletter.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion