När kan man förena ett före­läggande med vite?

Det framgår av 26 kap. 14 § miljöbalken att ett föreläggande får förenas med vite. Vite bör användas först när det står klart att det behövs denna påtryckning för att få adressaten att göra det som anges i föreläggandet. Om det kan anses motiverat med ett vite måste avgöras från fall till fall och det är inte lämpligt att man slentrianmässigt kopplar på ett vite på en viss typ av förelägganden.

Det är främst förhållanden kring adressaten som är av betydelse vid bedömning av om vite ska användas. Skäl för att använda vite kan t.ex. vara att adressaten inte efterföljt tidigare förelägganden eller beslut rörande en viss anläggning eller i andra ärenden. Om adressaten tydligt uttalat att han inte har för avsikt att efterfölja ett föreläggande kan detta utgöra skäl för att förena ett första föreläggande med vite. Är det förknippat med risk för stora skador för miljön eller människors hälsa om ett utsläpp av avloppsvattnet inte snarast upphör kan detta förhållande också ses som skäl att förena ett första föreläggande med vite.

Närmare bestämmelser om viten finns i lagen (1985:206) om viten. Häri framgår bland annat att vite inte får föreläggas om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet (2 § 2 st. viteslagen).

Publicerad: 2017-03-29
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion