Kan tillsyns­myndigheten i ett före­läggande bestämma att en avlopps­anläggning måste vara åtgärdad inom exempelvis ett år trots att ett tillstånd enligt 19 § FMH gäller i fem år?

Bestämmelsen i 19 § FMH reglerar hur länge ett tillstånd för en avloppsanläggning kan användas. Lagstiftaren vill inte att gamla outnyttjade tillstånd ska kunna åberopas för hur lång tid som helst. Förhållandena på en plats ändras också över tid så att det måste till en ny prövning innan ett nytt tillstånd kan ges. Sådana här regler finns även för andra tillstånd exempelvis bygglov enligt plan- och bygglagen. Ett tillstånd innebär inget krav på att anläggningen verkligen installeras utan det är upp till tillståndshavaren att bestämma ifall anläggningen ska utföras eller ej.

19 § FMH påverkar inte tillsynsmyndighetens befogenhet att i samband med krav på åtgärder av ett bristfälligt avlopp bestämma en annan tid för när bristerna ska ha åtgärdats. Längden på den tidsfristen bestäms utifrån omständigheter i det enskilda fallet t.ex. hur bråttom det är beroende på bristernas art, riskerna med utsläppet osv. Samtidigt måste man alltid tänka på att fastighetsägaren ska få skälig tid på sig att göra det som krävs. Om en ny anläggning måste installeras ska tidsfristen sättas så att den även rymmer tid för att söka och få tillstånd. Att någon har ett tillstånd redan är ingen garanti för att den tillståndsgivna anläggningen verkligen kommer att byggas. Det kan därför krävas att myndigheten även meddelar ett föreläggande eller förbud med specificerad tidsfrist.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion