Kan fastighets­ägarens höga ålder vara skäl för myndig­heten att vänta med att ställa krav på åtgärder?

Fastighetsägarens höga ålder kan, i kombination med andra omständigheter, vara ett skäl till att tillsynsmyndigheten bestämmer en längre tidsfrist än vanligt för fastighetsägare som ska åtgärda en bristfällig anläggning. Det måste då också vägas in omständigheter som risk för olägenheter, anläggningens belastning med mera.

Enbart hög ålder kan dock aldrig ensamt utgöra ett sådant skäl. Det finns två domstolsavgöranden från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt som belyser detta. I ett mål, M 3318-11, gjorde domstolen bedömningen att det mot bakgrund av fastighetsägarens höga ålder (87 år) i kombination med ringa belastning och övriga omständigheter kunde godtas att tidpunkten för åtgärder flyttades fram till dess att boendeförhållandena på fastigheten hade ändrats. I mål nr M 1582-12 kom domstolen fram till att det inte utgjorde skäl för anstånd med åtgärder att fastigheten beboddes av ett pensionärspar i övre 70-årsåldern. Här fanns inga andra omständigheter som kunde medföra längre anstånd än normalt.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2020-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion