Vilka krav kan man ställa vid tillsyn av biodammar?

I Naturvårdsverkets rapport 5224 ”Robusta uthålliga små avloppssystem” från 2002, finns samlad kunskap om biodammars reningskapacitet. I rapporten konstateras att reningskapaciteten för både närings- och smittämnen är relativt låg. Det är också sannolikt att reningskapaciteten varierar mycket beroende på årstid, utformning och skötsel av dammen.

Fastighetsägaren ska vid tillsyn kunna beskriva sin anläggning, hur den sköts och fungerar samt hur bräddning och smittspridning förebyggs. Mot bakgrund av fastighetsägarens svar och vad som framgått vid inspektion m.m. ska myndigheten göra en bedömning av om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Särskild vikt bör läggas vid risken för smittspridning och den kunskap som finns om biodammars funktion.

Vid tillsyn måste också beaktas om avloppsanläggningen har tillstånd enligt miljöbalken eller enligt tidigare lagstiftning. Tillstånd enligt miljöbalken kan bara omprövas, återkallas eller bli föremål för nya krav om någon omständighet i 24 kap 3 eller 5 §§ miljöbalken föreligger. Tillstånd enligt den upphävda hälsoskyddslagen anses i praxis omfatta tillstånd för bygget och installationen av anläggningen. Drift och underhåll däremot kan tillsynsmyndigheten ställa nya krav på. Sådana beslut måste naturligtvis föregås av utredning som visar att det är skäligt, mot bakgrund av nyttan för hälsan och miljön vägt mot kostnaden, att ställa krav på förbättringar.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion