Vilken roll spelar referensvärdet i ett Natura 2000-område?

Det finns referensvärden för naturtyper och arter på biogeografisk nivå som anger hur stora arealer eller populationer samt vilken utbredning av dessa som behöver finnas för att gynnsam bevarandestatus ska råda på biogeografisk nivå. För det enskilda området avses det tillstånd som rådde då området utsågs eller om förbättringar ägt rum, det förbättrade tillståndet. Detta tillstånd för områdets bevarandevärden är det som är aktuellt att bedöma emot, vid en prövning enligt 7 kap 28 a-b § miljöbalken. Dvs vid prövning av om en verksamhet eller åtgärd medför en otillåten skada eller störning.

Publicerad: 2020-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion