Vilka krav kan ställas på den enskilda verksamhetsutövaren vid Natura 2000 tillståndsprövning?

Även om myndigheterna har en skyldighet att ”bibehålla eller återställa” gynnsam bevarandestatus kan de krav som ställs på den enskilda verksamhetsutövaren vid en Natura 2000 tillståndsprövning enbart avse åtgärder som tillser att statusen inte försämras och att det inte finns hinder för att genomföra behövliga åtgärder såsom restaureringar.

EU-kommissionen förefaller göra tolkningen att skyldigheten för enskilda går längre än att enbart förhindra försämring, dvs att även vidta förbättringar i enlighet med artikel 6.1 i följande uttalande:

”Detta innebär att vattenkraftanläggningar, i enlighet med artikel 6.2, även ska uppfylla mer långtgående målsättningar vad gäller bevarande, som går längre än att förebygga försämring. De ska också integreras i åtgärdsprogrammet inom ramen för förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet.” (Vägledning om kraven för vattenkraft med anknytning till EU:s naturvårdslagstiftning, 2018, sidan 34).

Publicerad: 2020-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion