Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området?

När Sverige införde särskilda bestämmelser om tillståndsprövning för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön i Natura 2000-områden infördes även en övergångsbestämmelse. Regeringens utgångspunkt, då de nya reglerna trädde ikraft, var att de verksamheter eller åtgärder som redan pågick var förenliga med kraven i art- och habitatdirektivet (se prop. 2000/01:111 sid 49 f.) Samtliga pågående verksamheter eller åtgärder skulle alltså inte automatiskt behöva genomgå en ny prövning. Detta var utgångspunkten men regeringen klargjorde också att enskilda pågående verksamheter skulle kunna behöva prövas mot de nya reglerna om de innebar risk för otillåten skada eller störning på skyddsintressena i ett Natura 2000-område. Även av EU-domstolens praxis följer att medlemsstaterna är skyldiga att pröva verksamheter som pågick redan innan Natura 2000-områden utsågs om verksamheten eller åtgärder skadar eller stör skyddsintressena på ett otillåtet sätt (C-226/08, C-399/14). Detta gäller också om en prövning av verksamheten mot Natura 2000-bestämmelserna redan har gjorts men det senare visar sig att otillåten skada eller störning ändå uppkommer.

Vid omprövning av vattenkraften för moderna miljövillkor gäller följande. Av 24 kap 10 § miljöbalken framgår att tillståndsmyndigheten ska upphäva, ändra och besluta de nya bestämmelser och villkor som behövs med hänsyn till skyddet för bland annat miljön. Även sådana bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt försvåras får beslutas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i EU, exempelvis krav som följer av art- och habitatdirektivet. En omprövning kan även resultera i återkallelse av tillståndet om det behövs för att leva upp till Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Detta innebär exempelvis att för det fall den omprövade verksamheten medför att gynnsam bevarandestatus försämras för arter eller habitat i ett påverkat Natura 2000 område kan tillståndet återkallas.

Vid ändring av en verksamhet kan det bli aktuellt med en Natura 2000 tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a-b §§ miljöbalken, även om verksamheten påbörjats före 2001 (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 augusti 2018 i mål nr M 10355–17).

Det saknas praxis från Mark- och miljööverdomstolen när det gäller omprövning av en befintlig vattenkraftsverksamhet. I kommande prövningar kan det förekomma fall med vattenkraftverk som har stor nationell betydelse för effektiv tillgång till vattenkraftsel men som samtidigt kan skada den livsmiljö eller störa den art eller arter som ett Natura 2000 område är avsett att skydda. Om alla förutsättningar i 7 kap 29 § miljöbalken är uppfyllda finns möjlighet för verksamheten att få tillstånd, först efter regeringen lämnat sin tillåtelse. (se avsnitt 2.3.1. Nationella planen)

Publicerad: 2020-06-15
Uppdaterad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion