Vad händer om en verksamhetsutövare som är anmäld till den nationella planen (NAP) blir försenad med sin ansökan om moderna miljövillkor till aktuell prövningstidpunkt?

För att den nationella planen ska kunna genomföras enligt tidplan och för att syftet med en samordnad enhetlig prövning inom prövningsgrupperna ska kunna uppfyllas är det av stor vikt att tillsynsmyndigheterna följer upp och säkerställer att försenade ansökningar inkommer så snart som möjligt.

Det är därför lämpligt att länsstyrelsen, redan dagen efter att ansökan senast skulle varit inlämnad, begär ut de ansökningar om moderna miljövillkor som inkommit till Mark- och miljödomstolen och direkt kontrollerar om det finns ansökningar som saknas.

Enligt 42 § förordningen om vattenverksamhet ska länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera prövningen om en verksamhetsutövare är försenad med sin ansökan. Det framgår av förarbetena (se prop. 2017/2018: 243 s. 202-203) till 11 kap. 27 § miljöbalken att länsstyrelsen bör förelägga en verksamhetsutövare som inte inkommit med sin ansökan i tid.

Enligt propositionen bör föreläggandet inriktas på att förmå verksamhetsutövaren att lämna in sin ansökan så snart som möjligt genom att förenas med ett kännbart vite. Föreläggandet bör utformas så att verksamhetsutövaren har rättslig och faktisk möjlighet att uppfylla föreläggandet. Med hänvisning till att verksamhetsutövaren kan antas vara väl medveten om när ansökan skulle ha lämnats in till domstol och denna tidpunkt passerats bör länsstyrelsen kunna förutsätta att stora delar av ansökan redan tagits fram.

Därmed bör utgångspunkten vara en kortare föreläggandetid, rimligen 1 - 3 månader, men länsstyrelsen måste göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Länsstyrelsen har även möjlighet att besluta om att föreläggandet ska gälla omedelbart, även om det inte vunnit laga kraft, enligt 26 kap. 26 § miljöbalken. Då får länsstyrelsen lämna in en ansökan, även om föreläggandet överklagats.

Vidare behöver länsstyrelsen i föreläggandet beskriva vilka konsekvenser det får om föreläggandet inte följs. Det kan vara att ett vite tas ut, eller att länsstyrelsen lämnar in en ansökan på verksamhetsutövarens bekostnad. Det framgår av 24 kap. 12 § miljöbalken att länsstyrelsen är behörig att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor på verksamhetsutövarens bekostnad om ett föreläggande om en sådan ansökan inte följts.

Ett föreläggande som förenas med vite måste uppfylla de formkrav som framgår av viteslagen. Vidare gäller även förvaltningslagens regler om kommunicering innan ett föreläggande. Om länsstyrelsen tillämpar 26 kap. 26 § miljöbalken är det lämpligt att i beslutet informera om att en ansökan kan lämnas in på verksamhetsutövarens bekostnad även om verksamhetsutövaren överklagat föreläggandet och överklagandeprocessen fortfarande pågår.

Publicerad: 2021-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion