Hur ska en omprövning på verksamhetsutövarens bekostnad utformas?

Om en verksamhetsutövare som anmält sig till den nationella planen, trots föreläggande från länsstyrelsen, inte inkommit med en ansökan bör länsstyrelsen ansöka om omprövning för moderna miljövillkor enligt 24 kap. 10 § miljöbalken. Havs- och vattenmyndigheten anser att en sådan ansökan i normalfallet bör inriktas på återkallelse av tillståndet, samt utrivning av relaterade vattenanläggningar.

En sådan verksamhetsutövare får antas ha känt till aktuella lagkrav på omprövning för moderna miljövillkor sedan den aktivt valt att anmäla sin verksamhet till prövningsplanen (NAP) innan den 1 juli 2019. Trots detta, och trots att både prövningstidpunkten och efterföljande föreläggandetid har passerats har verksamhetsutövaren ändå inte ansökt om omprövning.

En verksamhetsutövare i denna situation har känt till aktuella lagkrav och hur de ska uppfyllas sedan lång tid och genom föreläggandet fått en ny möjlighet att inkomma med en ansökan. Har den trots detta förhållit sig passiv, bör verksamhetsutövarens agerande kunna tolkas som ett ointresse för att driva verksamheten vidare.

Länsstyrelsen, som företrädare för staten, bör utgå från vägande allmänna intressen vid utformning av ansökan. Vattenmiljöintresset bör i de flesta fall väga tungt. Resultatet av samverkansprocessen bör visa om det finns några viktiga motstående allmänna eller enskilda intressen som innebär att länsstyrelsen istället utformar omprövningsansökan så att delar av verksamheten kan fortsätta att bedrivas.

En verksamhetsutövare som trots att den inte ansökt om omprövning vill fortsätta att bedriva sin verksamhet får argumentera för detta i processen, eller lämna in en egen ansökan.

Publicerad: 2021-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion