Får länsstyrelsen förbjuda vattenavledning för elproduktion när föreläggandetiden passerat?

Havs- och vattenmyndigheten menar att verksamheter som anmälts till NAP och inkommer för sent med ansökan om moderna miljövillkor saknar rättslig grund för tillstånd till fortsatt verksamhet. I avvaktan på prövningen enligt NAP får dessa verksamheter bedrivas genom undantaget från kravet på moderna miljövillkor enligt 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken, om verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen.

Eftersom grunden för rätten att bedriva verksamheten saknas när prövningstidpunkten har förflutit, menar Havs- och vattenmyndigheten att det är möjligt för länsstyrelsen att kombinera ett föreläggande om att inkomma med ansökan med ett förbud mot vattenavledning för elproduktion.

Utöver att rätten att bedriva verksamheten har upphört genom att ansökan är försenad, kan risken att förbudet träder i kraft vara ett incitament för verksamhetsutövaren att komma in med ansökan. Om länsstyrelsen använder sig av ett förbud är det viktigt att planera för tillsynsåtgärder som övervakar att verksamhetsutövaren följer förbudet.

Publicerad: 2021-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion