Internationell samverkan för havsplanering

Att samverka internationellt är en del i den nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella och informella kanaler. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.

Regionala samarbeten i Östersjön och Nordostatlanten

Det finns två internationella konventioner för att skydda de känsliga miljöerna i Östersjön och Nordostatlanten: Helcom och Ospar. Särskilt i Östersjöområdet förs en dialog kring havsplanering inom konventionsarbetet.

Det finns dessutom ett särskilt forum för fysisk planering, Vision and Strategies around the Baltic Sea (Vasab), som är ett samarbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk planering i Östersjöregionen.

Helcom och Vasab

2007 beslutade Helcom om en särskild rekommendation för utveckling av principer för havsplanering i Östersjön. Den tog avstamp i handlingsplanen för Östersjön: Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Helcom och Vasab antog gemensamt dessa principer 2010. Samtidigt bildade man en gemensam arbetsgrupp för fysisk havsplanering där Havs- och vattenmyndigheten deltar tillsammans med Miljödepartementet. Gruppen har bland annat utvecklat riktlinjer för hur ekosystemansatsen bör tillämpas i havsplanering och hur samverkan mellan havsplanerande länder bör ske.

Ospar

Utbyte av erfarenheter mellan länderna i Nordostatlanten har tidigare ägt rum i en särskild arbetsgrupp för havsplanering. Gruppen rapporterade till Ospars kommitté om miljöeffekter av mänskliga aktiviteter. Havs- och vattenmyndigheten deltog i gruppens arbete. Sedan 2015 har gruppens arbete pausats av medlemsländerna. Samarbete i Nordsjöområdet sker bland annat genom projektet NorthSEE.

Esbokonventionen

Den så kallade Esbokonventionen antogs 1991 i Esbo i Finland, och heter egentligen Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Den innebär att länder i ett tidigt skede i en planeringsprocess ska underrätta sina grannländer om den planering som är på gång, och i nästa steg hålla samråd med dem om planerna och medföljande miljökonsekvensbeskrivningar.

Sverige underrättade sina grannländer om den kommande havsplaneringen våren 2016 och genomförde Esbosamråd 2018.

I Sverige samordnar Naturvårdsverket de samråd som ska hållas enligt Esbokonventionen. På deras hemsida finns information om aktuella utländska havsplaner.

EU finansierar projekt för både forskning och samarbete

En stor del av samverkan mellan grannländer sker i projekt finansierade av EU. Dessa projekt har bidragit till att länder med begränsade nationella resurser har haft möjlighet att delta aktivt i havsplaneringsdiskussionen. Sverige har tagit en ledande roll i både Pan Baltic Scope och Baltic SCOPE som du kan läsa om nedan.

EU-finansierade projekt med koppling till havsplanering

Hela Sveriges hav

Bottniska viken

Kattegatt och Skagerrak

Östersjön

Nordsjön

Övrigt

Vetenskapligt samarbete

Internationella havsforskningsrådet

Inom ramen för Internationella havsforskningsrådet (ICES) finns en arbetsgrupp för havsplanering och kustzonsförvaltning (WGMPCZM) som HaV deltar i. I gruppen finns olika kompetenser representerade, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga experter, liksom experter från förvaltningen.

Förutom arbetsmöten som resulterar i rapporter och underlag för förvaltningen anordnar arbetsgruppen möten om olika frågor med koppling till havsplanering och kustzonsförvaltning,

Nordiska ministerrådet

Inom Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för akvatiska ekosystem (HAV) finns ett nordiskt nätverk för havsmiljöplanering och - förvaltning där Miljödepartementet, Havs- och vattenmyndigheten och experter från övriga nordiska länder ingår.

Nätverket ska bidra till att genomföra det Nordiska Miljöhandlingsprogrammet (2013-2018). Handlingsprogrammet, som bland annat lyfter fram havsplanering och havsförvaltning, styr miljösamarbetet inom ministerrådet.