Hitta på sidan

Baltic SCOPE

Baltic SCOPE var ett EU-samarbete för att få olika länders havsplaner att stämma överens i Östersjön och ge gränsöverskridande lösningar. Vi på Havs- och vattenmyndigheten ledde det tvååriga samarbetet.

Baltic Scope. Logotyp.

Många ska samsas om havet 

Det är många som ska samsas om havet. Havsplanering är ett viktigt verktyg för att förvalta och utveckla haven långsiktigt, hur vi ska både använda och vårda haven. Men hur gör vi när användningen korsar gränsen till andra länder?

Gav lösningar på gränsöverskridande frågor

Baltic SCOPE förde samman de som ansvarar för havsplanering i Östersjön. Det förbättrade samarbetet mellan myndigheter för fiske, sjöfart, energi, naturvård och havsplanering och gav dem som havsplanerar bättre kunskap, verktyg och nya lösningar.

Resultaten inkluderar:

 • förslag till planeringslösningar
 • gemensamma kartor
 • rekommendationer för havsplanering över gränser
 • status, trender och planeringsunderlag för naturvård, energi, fiske och sjöfart i Östersjön
 • checklista för att använda ekosystemansatsen i havsplanering
 • guide till övervakning och utvärdering av gränsöverskridande havsplanering
 • sammanställning av lärdomar

Produkterna finns på engelska och du kan hämta dem på Baltic Scopes hemsida.

Baltic Scope. Gruppfoto från möte.

Bättre tillsammans. Baltic SCOPE var ett unikt samarbete om havsplanering mellan länder. Foto: Lars Johan Hansson, HaV

Två fallstudier

Projektet arbetade med två geografiska områden:

 • 1. Sydvästra Östersjön med Sverige, Danmark, Tyskland och Polen
 • 2. Centrala Östersjön med Lettland, Sverige och Estland

Båda arbetena baserades på påbörjade havsplaneringsprocesser i respektive land och bygger vidare på dessa. Projektet undersöker också hur arbetet med transnationell havsplanering kan utvärderas och övervakas.

Därför gjorde vi det

Länderna har kommit olika långt med havsplanering. Några har redan färdiga planer som styr deras tillståndsgivning, andra länder har just börjat planera. Alla kan dra nytta av varandras erfarenheter och se till att nya planer blir samstämmiga.

I vissa områden finns intressekonflikter och i många områden finns chans till samordningsvinster. Detta hanterade planerarna tillsammans.

Havsplanering är ett viktigt verktyg för att genomföra EU:s havspolitik. Planeringen ska bidra till blå tillväxt och stödja arbetet med att nå god miljöstatus. Ett mål med EU:s havsplaneringsdirektiv är att främja att ländernas havsplaner stämmer överens i de hav som är gemensamma för flera länder.

Så berörs du

Havsplanering kan bestämma hur samhället och företag ska använda och vårda Östersjön. De som har intressen i Östersjön eller ansvar för myndighetsfrågor som energi, sjöfart och fiske kan behöva engagera sig. Det kan vara myndigheter, branscher, företag, organisationer och invånare. Baltic SCOPE involverar främst myndigheter.

Så gjorde vi

Vi ordnade en rad möten med planerare och med berörda institutionella aktörer, till exempel myndigheter för energi eller sjöfart. Där arbetade vi med gränsöverskridande frågor i en steg-för-steg-metod. Sjöfart, energi, fiske och naturskydd vara våra fokus.

Arbetssättet gav planerna från de deltagande länderna chansen att ta med transnationella överväganden när de utvecklar sina nationella havsplaner. Detta innebar att vi kan göra nationella havsplaner som baseras på djupare information från grannländerna och på gemensamma lösningar vi tog fram i diskussionerna. Det leder till större samstämmighet mellan ländernas havsplaner.

Samstämmighet kräver löpande samarbete över gränserna och mekanismer som underlättar utbyte.

Sagt om projektet

Projektet svarar verkligen mot projektutlysningen genom att det för samman havsområdets alla parter, implementerar havsplaneringsdirektivet och involverar alla de rätta och ansvariga myndigheterna, vilket är exakt det vi ville göra

Sylvain Gambert, policy officer vid GD MARE vid Europeiska kommissionen [fritt översatt].

Östersjön är ett av världens mest trafikerade och utnyttjade hav och samtidigt finns här ett unikt ekosystem som hotas av bland annat övergödning och syrebrist. Vi vill ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som redan gjorts

Thomas Johansson, chef för havsplanering på Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta: Baltic SCOPE

För samstämmighet och gränsöverskridande lösningar i havsplaneringen för Östersjön.

Riktiga lösningar på riktiga gränsöverskridande problem

 • 8 länder
 • 13 partners
 • 2 fallstudier
 • 20 miljoner euro
 • 2 år

Projektet delfinansierades av Europeiska havs- och fiskerifonden

Använd projektets resultat – hämta dem på www.balticscope.eu

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2017-07-18
Sidansvarig: Webbredaktion