Remisser 11 januari 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget med konsekvensutredning om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet och ett generellt förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmusslor. Remissen innehåller dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

De nationella förslagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 med undantag för de nya bestämmelserna om tillståndskrav för garn-, ryssje- och långrevsfiske, som istället föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Vad avser förslagen till fiskereglering i delar av de marina skyddade områdena Balgö och Nordvästra Skånes havsområde kan inte dessa beslutas nationellt eftersom föreslagen reglering även behöver omfatta andra länders fiskare. För att reglerna ska omfatta alla fiskare lika krävs i stället en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Synpunkter önskas dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 21 februari 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2298-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.
  • Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Publicerad: 2021-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion