Uppdrag att föreslå förbättringar i rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (2021)

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Regeringens beslut

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur genomförandet i svensk rätt av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/ 4 3 /EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter kan förbättras när det gäller kravet på att införa ett system för övervakning av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som anges i bilaga 4 a till direktivet vid fiske.

Havs-och vattenmyndigheten ska lämna nödvändiga författningsförslag för ett fullständigt genomförande av artikeln i det angivna avseendet. Havs-och vattenmyndigheten ska vid behov även föreslå uppdrag och andra åtgärder som behövs för att underlätta att införa det förbättrade övervakningssystemet. I uppdraget ingår även att lämna en konsekvensutredning som ska utformas i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Havs-och vattenmyndigheten ska senast den 1 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Publicerad: 2022-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion