Uppdrag att analysera hur åtgärder mot bifångster av tumlare kan förbättras (2021)

Hitta på sidan

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Regeringen uppdrar åt HaV att:

  1. analysera hur de svenska övervakningsinsatserna till sjöss i de marina områden där Sverige har jurisdiktion i Österjön (nedan Egentliga Östersjön) och i de marina vattnen i västra Östersjön, Bälthavet och Kattegatt (nedan Bälthavsområdet) beträffande bifångster av tumlare kan förbättras,
  2. analysera hur de svenska förebyggande bevarandeåtgärderna i Bälthavsområdet och Egentliga ÖStersjön beträffande bifångster av tumlare kan förbättras, och
  3. bedöma behovet av andra åtgärder som är nödvädiga för att uppfylla kravet att förhindra betydande störningar av tumlare enligt artikel 6.2 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Ansvarig enhet

Fiskeregleringsenheten

Publicerad: 2021-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion